med anledning av prop. 2012/13:186 Ökade möjligheter att förebygga våld i nära relationer

Motion 2013/14:Ju3 av Morgan Johansson m.fl. (S)

av Morgan Johansson m.fl. (S)
S35002

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om tillämpningen av kontaktförbudet.

Motivering

Varje år meddelas ca 4 000 kontaktförbud. Endast några få avser kontaktförbud i den gemensamma bostaden. En anledning till att det har varit så få är att kraven för kontaktförbud i den gemensamma bostaden är för högt ställda. Med anledning av det har vi socialdemokrater motionerat i riksdagen att lagstiftningen bör ändras i det fallet. Alliansen röstade emot detta men en enig opposition tillkännagav för regeringen att rekvisitet påtaglig risk borde utgå och att regeringen snarast ska återkomma till riksdagen med ett sådant förslag. Så har nu skett och det innebär ett steg framåt för alla våldsutsatta partners. Att inte den som utsätts för t.ex. hot eller andra brott ska behöva flytta utan i stället den som utsätter någon för detta är en viktig principfråga.

Det finns emellertid ytterligare frågor som behöver ses över. En sådan fråga är att tillämpningen av kontaktförbud skiljer sig åt beroende på var i landet den drabbade befinner sig. I Norrköping beviljades förra året drygt 50 procent av ansökningarna om kontaktförbud. Motsvarande siffra i Eskilstuna och Uppsala var 16 respektive 22 procent. Här måste regeringen agera. Bedömningarna om huruvida kontaktförbud ska utfärdas måste bli mer lika. Det är inte rimligt att utsatta får olika skydd beroende på var i landet man bor.

Stockholm den 27 september 2013

Morgan Johansson (S)

Kerstin Haglö (S)

Christer Adelsbo (S)

Elin Lundgren (S)

Anna Wallén (S)

Arhe Hamednaca (S)

Mattias Jonsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Följdmotion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-02 Bordläggning: 2013-10-03 Hänvisning: 2013-10-04
Yrkanden (1)