Ökade resurser till polisen i Hallands län

Motion 2005/06:Ju441 av Lars Gustafsson (kd)

av Lars Gustafsson (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av resurser till polisen i Halland.

Motivering

Under ett antal år på slutet av 1990-talet och fram till 2004 minskade antalet poliser. Orsakerna till minskning är flera, bl.a. att antalet nya poliser i antal inte kunnat kompensera dem som slutat. Sedan 2004 har ett visst tillskott skett, dock inte tillräckligt för att möta behovet.

Detta förhållande gäller även Halland, som har ett fortsatt underskott på poliser för att motsvara behoven bland en kraftigt ökande befolkning. Hallands län har idag 420 poliser, men sett till befolkningsmängden borde antalet vara betydligt fler, ca 485. Grunden till obalansen är en snedfördelning i medelsanvisningen till polisen i Hallands län, som bygger på föråldrade beräkningsnycklar, då den halländska befolkningen var betydligt mindre. Hallands län är idag det befolkningsmässigt sjunde största länet i riket. Till detta kommer en mycket stor tillströmning av turister under sommarhalvåret. Denna snedfördelning av resurser till polisen i Halland måste snarast rättas till och nya fördelningsberäkningar bygga på aktuellt befolkningsunderlag.

Stockholm den 29 september 2005

Lars Gustafsson (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)