Ökade resurser till polisen

Motion 1998/99:Ju211 av Tomas Högström och Karin Falkmer (m)

av Tomas Högström och Karin Falkmer (m)
Brottssituationen i Västmanlands län och på många andra håll i landet är
oroande. Antalet tillgrepps- och skadegörelsebrott ökar. Antalet anmälda
våldsbrott ökar. Motsvarande utveckling ser vi beträffande
bostadsinbrott. Samtidigt redovisar polisen stora ärendebalanser.
Målsättningen med brottsbekämpning måste vara att öka de enskilda
människornas rättstrygghet, att bryta den negativa brottsutvecklingen och att
förbättra uppklarningsprocenten.
Den utveckling som ägt rum de senaste åren har tyvärr inneburit att
polisens resurser och möjligheter att ägna sig åt brottsbekämpning har
minskat, en följd av regeringens rent ut sagt oansvariga besparingspolitik
mot polisväsendet.
Många poliser har som en följd av att polisens resurser minskat erbjudits
att lämna sina tjänster med förtida pensioner. Det har då varit fråga om
erfarna poliser med mångårig vana och kompetens. Samtidigt har antalet
civilanställda minskat kraftigt. Kort sagt polisen har som en följd av
besparingar och felaktiga prioriteringar från regeringens sida inte getts
möjligheter att klara sina uppgifter.
Alla medborgare måste känna trygghet. Vi måste veta att om något händer
skall vi kunna få hjälp av polisen. Enskilda poliser måste också känna att de
har samhällets stöd och att samhället är berett att satsa de medel som är
nödvändiga för effektiv brottsbekämpning. Tyvärr har utvecklingen gått så
långt att enskilda medborgare och enskilda poliser numera tvivlar på polisens
möjligheter.
Denna utveckling måste vändas. Polismyndigheten i Västmanlands län och
i hela landet måste ges de resurser som är nödvändiga för att klara de
uppgifter som ålagts dem.
Regeringen har tidigare framfört:
1. Kampen mot våldsbrott, narkotikabrott och ekonomisk brottslighet
skall prioriteras av polisen. Särskild uppmärksamhet skall ägnas den
grova och gränsöverskridande brottsligheten, den mc-relaterade
brottsligheten, brott med rasistiska inslag samt våld mot kvinnor.
2.
3. Samhällets insatser mot vardagsbrottsligheten skall öka.
Närpolisorganisationen, som skall vara den drivande kraften i detta
arbete, skall förstärkas och bli effektivare.
4.
Det är vackra målformuleringar som riksdagen säkert ställer sig bakom.
Men det kommer bara att vara tomma ord om polisen dessutom inte
tillförsäkras de resurser som är nödvändiga för att klara sina uppgifter.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ytterligare resurser till polisen.

Stockholm den 25 oktober 1998
Tomas Högström (m)

Karin Falkmer (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)