Ökat bostadsbyggande

Motion 2013/14:C363 av Jennie Nilsson m.fl. (S)

av Jennie Nilsson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökat bostadsbyggande.

Motivering

Bostadssituationen i landet är mycket besvärlig. Ett allt för lågt byggande har lett till att bostadspriserna på villor och bostadsrätter har mycket höga nivåer och är oåtkomliga för många. Hyresrätter är det mycket stor brist på, dels på grund av det ringa byggandet, dels på grund av att kommunala hyreslägenheter ombildas till bostadsrätter.

Bostadsbristen är ett hinder för tillväxten och utvecklingen. Till exempel har Halland haft en stark befolkningstillväxt under de senaste årtiondena. Den för länet positiva utvecklingen och befolkningsökningen har dock inte kunnat mötas av ett tillräckligt bostadsbyggande. Sedan början av 2000-talet är det därför brist på bostäder i centralorterna i länets samtliga kustkommuner. Det är framför allt brist på mindre hyreslägenheter och bristen på bostäder drabbar ungdomarna hårt.

Den rådande bristen på framför allt hyreslägenheter begränsar rörligheten på arbetsmarknaden och utgör hinder för möjligheterna att flytta inom landet av arbetsmarknadsskäl. Den försvårar även möjligheterna för ungdomar att flytta hemifrån och att komma in på den ordinarie bostadsmarknaden och att kunna bo kvar i sin hemkommun.

Sker det inte en väsentlig ökning av byggandet av hyresrätter kommer bristen på hyresbostäder att ytterligare försvåra rekryteringen av arbetskraft i tillväxtlän, men också inverka negativt på hela landets fortsatta utveckling.

Det är nödvändigt att åtgärder vidtas så att det åter blir möjligt för dem som inte får eller kan låna en miljon på banken att ha en egen bostad. Därför är det viktigt att regeringen vidtar kraftfulla åtgärder för att öka byggandet av bostäder.

Stockholm den 20 september 2013

Jennie Nilsson (S)

Adnan Dibrani (S)

Hans Hoff (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Civilutskottet

Händelser

Inlämning: 2013-10-03
Yrkanden (1)