Ökat organisationsstöd till handikapprörelsen

Motion 1992/93:So234 av Bo Nilsson m.fl. (s)

av Bo Nilsson m.fl. (s)
I budgetpropositionen för budgetåret 1993/94 har
organisationsstödet till handikapprörelsen föreslagits till
samma nivå i kronor räknat som för budgetåret 1992/93,
d.v.s. 129 248 000 kronor. Den ökning av anslaget som
skedde under innevarande budgetår var till stor del redan
intecknat av ökade kostnader i samband med införandet av
moms på resor och tjänster av olika slag. För budgetåret
1993/94 är anslaget i reellt värde en faktisk minskning
jämfört med föregående budgetår.
Handikapputredningen föreslår i sitt betänkande att
samhällets myndigheter och beslutsfattare i högre grad än
tidigare skall samarbeta och samverka med
handikappaorganisationerna. För handikapprörelsen är
dessa förslag av stor betydelse och mycket positiva. Detta
ställer dock stora krav på handikapprörelsens företrädare
på alla nivåer i samhället. För att handikappade skall kunna
leva upp till de stora krav som ställs på dem krävs
möjligheter till utbildning och kontinuerlig fortbildning
inom en rad olika områden.
Regeringen har vid olika tillfällen uttalat vikten av
ideellt arbete t.o.m. som ersättning för delar av det som i
dag bedrivs som offentlig verksamhet. Civilministern
skriver vackert om detta i budgetpropositionen d.v.s. om
ökat stöd till ideell verksamhet. För oss socialdemokrater är
folkrörelsearbete en viktig del av den svenska modellen.
Med tanke på detta bör handikapprörelsen, som redan har
en mycket bred ideell verksamhet, få sin del av ett ökat stöd
för detta viktiga arbete.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om behovet av ökat stöd till
handikapprörelsen.

Stockholm den 21 januari 1993

Bo Nilsson (s)

Ingvar Björk (s)

Lena Öhrsvik (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)