Ombudsmannainstitutionen

Motion 1998/99:K299 av Per Lager (mp)

av Per Lager (mp)
Samtliga ombudsmän bör
sortera under riksdagen
Miljöpartiet de gröna föreslår att Konsumentombudsmannen
(KO), Jämställdhetsombudsmannen (JämO),
Barnombudsmannen (BO), Handikappombudsmannen (HO)
och Diskrimineringsombudsmannen (DO) skall sortera under
riksdagen. Vi menar att många positiva resultat skulle
uppnås om samtliga ombudsmannafunktioner ställs under
riksdagens ansvar, bl.a. att ombudsmännens självständighet
och oberoende skulle garanteras och vidare att den enskildes
och olika gruppers rättigheter och rättssäkerheten för den
enskilde skulle stärkas.
Gemensam ombudsman för
mänskliga rättigheter
Miljöpartiet anser att frågan om en gemensam ombudsman
för mänskliga rättigheter bör utredas. En gemensam
ombudsman skulle ge en annan dignitet och slagkraft till
ämbetet och vara ett sätt att återfå förtroendet från
allmänheten och drabbade grupper. Ombudsmannen skulle
kunna kopplas till FN:s övriga arbete för bevarande av
mänskliga rättigheter. Den lämpligaste formen för den
föreslagna ombudsmannen skulle vara att JO lades samman
med övriga ombudsmän till en gemensam institution under
riksdagen.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till sådan ändring i gällande
lagstiftning att samtliga ombudsmän sorterar under riksdagen,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om en gemensam ombudsman för mänskliga rättigheter och att det
vore lämpligt att JO lades samman med övriga ombudsmän till en gemensam
institution.

Stockholm den 25 oktober 1998
Per Lager (mp)
Peter Eriksson (mp)

Barbro Johansson (mp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (4)

Avsändare