Omläggning av fordonsskatten

Motion 2009/10:Sk292 av Lars Elinderson (m)

av Lars Elinderson (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en omläggning av fordonsskatten.

Motivering

Regeringen aviserade i våras att nytillverkade miljöbilar som tas i drift efter den 1 juli 2009 ska befrias från fordonsskatt. Miljöfordon som uppfyller de krav som finns i bestämmelserna om statliga myndigheters inköp av motorfordon omfattas av skattebefrielsen.

Skatten på drivmedel består av koldioxid- och energiskatt. Jämfört med bensin beskattas dieselolja till 70 %, naturgas ca 20 %, medan RME, biogas och etanol inte beskattas (förutom moms).

Äldre fordon som drivs med E 85 och fordonsgas har sedan tidigare reducerad skatt. Fordonskatten för dessa baseras framför allt på det deklarerade utsläppet av koldioxid, och de belastas med en koldioxidavgift på 20 kr per gram koldioxid över 100 gram från och med juli 2009. Bilar som drivs med E 85 och gas betalar 10 kr per gram över 100 gram.

Förslaget att befria miljöbilar från drivmedelsskatt och möjligheten till reducerad fordonsskatt innebär att fordonsskatten för dessa fordon integreras med systemen för koldioxid- och energiskatten. Det ökar incitamenten att köpa nya miljöfordon. Förändringen har dock alls ingen effekt på den stora del av fordonsparken som fortfarande drivs med traditionella drivmedel.

En omläggning av nuvarande system för fordonsskatt till ett system som helt baseras på bilens eller fordonets bränsleförbrukning skulle få en mer konkret och lättbegriplig effekt på miljön. Genom att fullt ut integrera fordonsskatten i systemet för koldioxid- och energiskatt skulle också användningen av den äldre fordonsparken påverkas.

Ingen teknikutveckling behövs för att genomföra en sådan förändring, bara ett antal enkla matematiska beräkningar. Beräkningen av skattesatsen kan till exempel följa en standardberäkning av bränsleförbrukningen för varje fordonsmodell som upprättas av Svensk Bilprovning.

En integrerad fordonsskatt med systemet för koldioxid- och energiskatt skulle öka incitamenten för den enskilde att tillämpa en mer miljövänlig körstil – oavsett fordonstyp. Det skulle medföra att den enskilde bilisten kan minska sina totala kostnader genom att anpassa sin körstil – eller minska sin fordonsanvändning. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 1 oktober 2009

Lars Elinderson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)