Motion till riksdagen
2004/05:N229
av Cecilia Wigström m.fl. (fp, m, kd)

Omlokalisering av statliga myndigheter till Göteborg


Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att en regional utvecklingspolitik kräver åtgärder för att skapa en arbetsmarknad för samhällsvetare.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att för få huvudkontor för statliga verk och myndigheter är lokaliserade till Göteborg.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Göteborg inte skall uteslutas som lokaliseringsort för statliga myndigheter och verk.

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att fler huvudkontor för statliga verk och myndigheter bör lokaliseras till Göteborg.

  5. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att frågor om lokalisering av statlig verksamhet som är av större vikt eller på annat sätt av principiellt intresse bör underställas riksdagen.

Motivering

I arbetsmarknadsutskottets betänkande 1996/97:AU2 från hösten 1996, preciseras principerna för lokalisering av statliga verk och myndigheter. Bland annat uttalade arbetsmarknadsutskottet att alternativ lokalisering kan vara orter eller regioner där statlig verksamhet läggs ned eller som i övrigt är mindre väl försörjda med sådan verksamhet. I vart fall bör en annan lokaliseringsort än Stockholm övervägas. En utgångspunkt skall dock vara att myndigheterna även efter en sådan lokalisering skall kunna utföra sina arbetsuppgifter effektivt. Denna lokaliseringsprincip innebär alltså att Göteborg som har få statliga arbetsplatser i förhållande till sin storlek uppfyller kriterierna för att komma ifråga som lokaliseringsort. Enligt arbetsmarknadsutskottets uppfattning bör frågor om lokalisering av statlig verksamhet som är av större vikt eller på annat sätt av principiellt intresse underställas riksdagen. På arbetsmarknadsutskottets förslag riktade riksdagen ett tillkännagivande till regeringen av denna innebörd. Näringsutskottet har sedan dess tagit över ansvaret för dessa frågor och har både 1999 och 2000 ställt sig bakom dessa principer.

Regeringen struntar dock i riksdagens krav att man skall återkomma till riksdagen i viktigare lokaliseringsfrågor. Så har inte skett en enda gång. Det är i stället när enskilda riksdagsledamöter väckt frågor och interpellationer som regeringen återkommit till riksdagen för att diskutera ämnet. Ännu allvarligare för Göteborgs del är att regeringen struntar även i riksdagens principbeslut om var verksamheter skall förläggas utanför Stockholm. I ett brevsvar till Norrlandsförbundet våren 2002 (dnr N2002/2070/ RUT) skriver regeringen: "Huvudregeln är att varken Stockholm eller andra storstäder ska väljas för nya verksamheter". Plötsligt har regeringen uteslutit Göteborg från att få myndigheter. I betänkande 2002/3:NU8 hänvisar näringsutskottet till det gamla principbeslutet, men följande mening har plötsligt smugit sig med:

"Utskottet anser - i likhet med vad regeringen anför i ovan citerat brev - att lokaliseringen av statliga myndigheter är en viktig framtidsfråga och att fler statliga arbeten bör placeras utanför Stockholm och de andra storstadsregionerna. Möjligheterna att öka andelen statliga arbeten utanför dessa regioner bör tas till vara, inte minst för att motverka den ojämna regionala utvecklingen i Sverige."

Riksdagen anser alltså numera att Göteborg inte är en lämplig lokaliseringsort för statliga myndigheter. Denna förskjutning av principen kan vi inte acceptera. Den tidigare gällande principen om att alla orter utanför Stockholm som inte är välförsörjda med statlig verksamhet är lämpliga orter för lokalisering, bör återställas.

Lokalisering av statliga myndigheter från 2002

Var har då regeringen valt att lokalisera nya verk sedan januari 2002? Det är inte lätt att få fram uppgifter på detta eftersom det saknas en tydlig definition av vad en myndighet är och uppgifterna finns inte samlade på en plats. Vi har använt oss av information från riksdagens utredningstjänst, Statskalendern, SCB, Sydsvenska Dagbladet och Ekonomistyrningsverket. Tabell 1 visar de 21 nya myndigheter som har inrättats från och med 2002. Mer än en tredjedel av alla nya verk har hamnat i Stockholm, som redan har hög koncentration av statliga verk, och bara ett i Göteborg.

Tabell 1 Nya statliga verk och myndigheter från januari 2002 per huvudkontorets placering

Järnvägsstyrelsen

Borlänge

Statens museer för världskultur

Göteborg

Myndigheten för Sveriges nätuniversitet

Härnösand

Nationellt centrum för flexibelt lärande

Hässleholm

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkring

Katrineholm

Luftfartsmyndigheten

Norrköping

Valideringsdelegationen

Norrköping

Nämnden för lön till riksrevisorerna

Sandöverket

Djurskyddsmyndighet

Skara

Läkemedelsförmånsnämnden

Solna

Nämnden för elektronisk förvaltning

Solna

Centrala etikprövningsnämnden

Stockholm

Forum för levande historia

Stockholm

Krisberedskapsmyndigheten

Stockholm

Myndigheten för skolutveckling

Stockholm

Riksrevisionen

Stockholm

Statens bostadsnämnd

Stockholm

EU:s smittskyddsmyndighet

Storstockholm

Folke Bernadotteakademin

Stockholm/Sandöverken

Bolagsverket

Sundsvall

Regionala etikprövningsnämnden

Uppsala

Göteborg har idag endast sex huvudkontor för statliga myndigheter och verk: Andra AP-fonden, Fiskeriverket, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Sjätte AP-fonden och Statens museer för världskultur. Detta i jämförelse med Stockholm som har runt 128 huvudkontor, Uppsala 11, Solna 10, Norrköping 6 och Karlskrona 6. Det är uppenbart att rikets andra stad bör ha fler statliga myndigheter och verk. Det finns förslag på följande sex nya myndigheter: Energimarknadstillsynen; Försäkringskassan i Stockholm som ersätter försäkringskassorna och Riksförsäkringsverket; Myndigheten för Sverigefrämjande, Fastighetsbildningsmyndigheten; Organdonationsmyndigheten och Utsläppsrättsadministrationen som ska hantera statens inköp och försäljning av utsläppsrätter enligt Kyotoavtalet.

Få statliga arbetstillfällen i Göteborg

Det är inte bara när det gäller huvudkontor som Göteborg är förfördelad. Om vi tittar i tabell 2 på statliga arbetsplatser totalt, inklusive både huvudkontor och regionala kontor, har Västra Götalands län få statliga arbetstillfällen.

Tabell 2 Anställda vid statlig förvaltning och affärsverk år 2002 per län

Län

Anställda vid statligt verk eller förvaltning

Folkmängd i länet

Andel av folkmängd i länet

Uppsala

15 115

298 655

5,10%

Norrbotten

8 687

253 632

3,40%

Stockholm

60 776

1 850 467

3,30%

Gotland

1 836

57 381

3,20%

Västerbotten

7 793

255 230

3,10%

Jämtland

3 708

127 947

2,90%

Blekinge

4 280

149 875

2,90%

Östergötland

11 456

413 438

2,80%

Västernorrland

6 593

244 319

2,70%

Örebro

6 143

273 412

2,20%

Skåne

23 773

1 145 090

2,10%

Södermanland

5 249

259 006

2,00%

Värmland

5 195

273 419

1,90%

Dalarna

5 253

276 636

1,90%

Gävleborg

4 997

277 012

1,80%

Västra Götaland

26 492

1 508 230

1,80%

Halland

4 681

278 551

1,70%

Västmanland

4 119

258 912

1,60%

Jönköping

5 085

327 971

1,60%

Kronoberg

2 646

176 978

1,50%

Kalmar

3 306

234 627

1,40%

Riket

217 183

8 940 788

2,4%

Källa: SCB Förvärvsarbetande 16+ år med bostad i regionen

Högst andel statliga arbeten i förhållande till sin befolkningsstorlek har Uppsala, Norrbotten och därefter Stockholms län. Västra Götaland hittar vi först på 16:e plats av 21 län. Enbart 1,8 procent av befolkningen i vårt län jobbar på en statlig arbetsplats. Genomsnittet för riket är 2,4 procent. Om statliga arbetstillfällen över landet vore jämnt fördelade i förhållande till invånarantalet skulle Västra Götaland ha 36 197 anställda vid statliga verk. Det motsvarar 9 706 fler jobb.

Eftersom Göteborg är rikets andra stad finns det anledning för oss att ha en högre andel statliga arbetsplatser än genomsnittet i riket. En lokalisering till Göteborg innebär nämligen att effektivitet och kvalitet bibehålls då de personalrekryteringsproblem som brukar uppstå vid lokalisering i glesbygd inte uppkommer här. Vi bör när det gäller andel statliga arbetstillfällen snarare ligga i paritet med de kommuner som ingår i tabellen nedan. Enligt kommunuppdelad SCB-statistik ser vi i tabell 3 antalet statliga arbetstillfällen i ett antal kommuner.

Tabell 3 Anställda vid statlig förvaltning och affärsverk år 2002, andel av befolkning

Kommun

Anställda vid statligt verk eller förvaltning

Folkmängd i kommunen

Andel av folkmängd i länet

Antal statliga huvudkontor

Göteborg

13 072

474 921

2,8%

6

Karlskrona

2 525

60 857

4,1%

6

Norrköping

4 042

123 971

3,2%

6

Solna

6 846

57 994

11,8%

11

Stockholm

41 568

758 148

5,5%

10

Uppsala

11 881

180 669

6,6%

127

Källa: SCB Antal förvärvsarbetande efter sektor och kommun 2002, kommunernas hemsidor

Göteborg är tydligt förfördelat jämfört med motsvarande städer med tanke på vår storlek. Om antalet statliga arbetstillfällen i Göteborg i förhållande till vår folkmängd låg på 5,5 procent såsom i Stockholm skulle det innebära en fördubbling av de statliga arbetstillfällena till 26 120.

Omlokalisera statliga myndigheter till Göteborg

Göteborg är Sveriges andra största stad. För utvecklingen i Västra Götalandsregionen är Göteborg en viktig ekonomisk motor. Göteborg har ett rikt näringsliv med starka sektorer så som bilindustri, bioteknik, IT, handel och transporter. Något som däremot saknas är ett bra utbud av arbetsplatser för samhällsvetare. Detta gör att samhällsvetare tvingas flytta från Göteborg. Av egen erfarenhet vet vi att många som studerat vid den statsvetenskapliga institutionen på Göteborgs universitet numera återfinns i Stockholm. Många lämnar Göteborg, inte för att de längtar till Stockholm, utan på grund av att det är där arbetsmarknaden för samhällsvetare är störst. Bristen på statliga huvudkontor och myndigheter innebär att Göteborg inte har ett så brett utbud av arbetsplatser som skulle kunna vara fallet. Det innebär att Göteborg blir mindre attraktivt för samhällsvetare. Detta inverkar också negativt påövriga branscher när det gäller rekrytering av personal. För att en hel familj skall kunna bo i Göteborg krävs ju att båda makarna får jobb, även om den ena av dem är samhällsvetare.

Göteborg behöver fler arbetsplatser för samhällsvetare. Som andra stad har Göteborg brist i denna sektor. Fackförbundet JUSEK:s regionalt uppdelade statistik från mars 2004 visar att arbetslösheten är över sex procent i vårt län för jurister, ekonomer, systemvetare och samhällsvetare. Statliga myndigheter bör därför omlokaliseras från Stockholm till Göteborg. Nya verk bör också lokaliseras dit.

Stockholm den 27 september 2004

Cecilia Wigström (fp)

Cecilia Magnusson (m)

Annelie Enochson (kd)

Anita Sidén (m)

Erling Bager (fp)

Axel Darvik (fp)

Eva Flyborg (fp)

Per Landgren (kd)