Omsorg med livskvalitet och valfrihet

Motion 1993/94:So264 av Claus Zaar och Leif Bergdahl (nyd)

av Claus Zaar och Leif Bergdahl (nyd)
I de flesta samhällen är omsorgen om medborgarna en
angelägenhet för i första hand familjen. I Sverige har vi
också samma uppfattning bland en majoritet av
medborgarna. Men när vi talar om omsorg avses den
offentligt arrangerade verksamheten. Omsorgen har i stor
utsträckning utformats efter metoder som genomsyrade den
sociala utbildningen i slutet av 60-talet.
Det är mycket angeläget att ompröva hela
omsorgsverksamheten. Regelsystemet måste balansera på
grundstenar som rättvisa och kvalitet.
Kvalitet i omsorg uppnås genom att utsätta den i
praktiken monopolistiska verksamheten för effektiv
konkurrens med nya alternativ. Regelsystemet skall
förändras för att underlätta utvecklingen av nya metoder
och kreativa lösningar.
All omsorg decentraliseras
Beställningen av all omsorg skall överföras till
kommunerna. Landstingens beskattningsrätt skall
överföras till kommunerna som under full konkurrens skall
upphandla omsorg från olika utförare.
Besparingar i nuvarande omsorg
Den nedskärning som sker av den praktiska vården
närmast medborgarna måste ifrågasättas. Det är uppenbart
att vissa beslutsfattare hindrar en effektiv rationalisering
inom hierarkin i administrationen. En total omprövning
måste genomföras för att förenkla det byråkratiska
regelsystemet och på så sätt i praktiken kunna införa fri
konkurrens i verksamheten.
Omsorg om barn och unga
Vi är oroade över det ökande våldet mot barn och bland
unga. Det gäller såväl misshandel som sexuella övergrepp
och vanvård. I medier har misshandel och våld i många fall
förknippats med gärningsmännens upplevelser av
våldsfilmer i TV eller andra media. Sverige bör ta initiativ
till en internationell konferens om filmvåld för att den
mäktiga filmindustrin skall få klara ramnormer för sin
filmproduktion.
Omsorg om missbrukare
Omsorgen om missbrukare måste utsättas för en
genomgripande omprövning. Medborgarna upplever att det
finns alltför mycket dalt och penningslöseri inom
missbrukaromsorgen. Verksamheten måste omprövas från
grunden. Den är nu uppbyggd genom en snårskog av regler
och missbrukaren själv saknar tillräckliga incitament för att
göra omsorgen så bra och kostnadseffektiv som möjligt.
Socialbidrag
Vårt socialbidragssystem är byråkratiskt, orättvist och
svårt att kontrollera. När flera hundratusen människor
lever på socialbidrag måste systemet omprövas helt. En
översyn görs nu av socialtjänsten. De delbetänkanden som
avlämnats ger inga signaler om en genomgripande
förändring av omfattning och kostnader.
En undersökning som gjorts i distrikt 16 i Spånga-Tensta
visade att när bidragstagarna kallades till ett personligt
besök föll var femte bidragstagare bort. Vidare resulterade
uppföljningen i att ett 50-tal misstänkta bedrägerier
upptäcktes. Socialdistriktet omfattar ungefär en procent av
landets socialtjänst. Om liknande oegentligheter
förekommer i hela landet och bortfallet är representativt
kan en besparing på 1,8 miljarder kr. uppnås med införande
av kontantutbetalning vid personligt besök. Socialbidraget
utgör en form av arbetslöshetsersättning för
uppskattningsvis en tredjedel av mottagarna. De som av
arbetsmarknadsskäl erhåller socialbidrag bör kunna
överföras till en produktiv verksamhet av modell väntjänst.
Den som får socialbidrag saknar tillräcklig uppmuntran till
att leva sparsamt. Regelsystemet uppmanar istället
individen att bli en medborgare som ställer krav.
Samhället måste också kunna ställa krav på
bidragstagaren. Rehabilitering till aktivt arbete skall
uppmuntras ekonomiskt. Socialbidragets storlek skall
fastställas av varje kommun. Skälet är att
levnadskostnaderna varierar i olika orter genom de
möjligheter som ges till biinkomster som bärplockning,
fiske och jakt eller annan hobbyverksamhet.
Ersättning för bostadskostnad skall ingå i socialbidraget
för att stimulera bidragstagaren till en låg bostadskostnad.
Ägare av fastighet eller bostadsrätt som anses behöva
socialbidrag skall kunna beviljas alternativt socialbidrag
samt lån på kostnadsdifferensen för att undvika
försäljningstvång av bostaden.
Bidragstagare som vistas utomlands skall inte uppbära
bidrag. Provverksamhet bör inledas med utbetalning av
kontantbidrag genom obligatoriskt personligt besök.
Utbetalningen bör kunna genomföras via
Försäkringskassans kontor.
Färdtjänst
Färdtjänsten måste behovsprövas i ökad omfattning. En
omprövning av regelsystemen inom färdtjänsten bör
genomföras för att minska kostnaderna.
Hemspråksstödet
Hemspråksstödet i förskolan skall upphöra i nuvarande
form och utföras genom frivilliga insatser.
Väntjänst
I Sverige finns det över en miljon medborgare som lever
i stor utsträckning på bidrag. Ett samhälle i djup ekonomisk
kris måste använda dessa medborgares resurser för att
samhället skall kunna uppfylla alla behov. Det är omvittnat
att de begränsade frivilliga försök till väntjänst som
genomförts har uppfattats positivt av de berörda. Försöken
bör nu utökas och genomföras inom hela omsorgen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att beställningen av all omsorg
skall decentraliseras till kommunerna,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om överföring av landstingens
beskattningsrätt till kommunerna,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att Sverige skall ta initiativ till en
internationell konferens om filmvåld och dess påverkan på
normer och beteenden,
4. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att ompröva
missbrukaromsorgen för att ge missbrukare incitament att
göra omsorgen mer kostnadseffektiv och resultatinriktad,
5. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att socialbidragets storlek skall
beslutas av varje kommun,
6. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att bostadskostnaden skall ingå
i socialbidraget och stimulera till låg bostadskostnad,
7. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att bostadsägare beviljas
alternativt socialbidrag samt lån på kostnadsdifferensen för
att undvika det nuvarande försäljningstvånget av bostaden,
8. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att socialbidrag inte skall ges vid
vistelse utomlands,
9. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att införa provverksamhet med
utbetalning av kontantbidrag via försäkringskassan,
10. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om översyn av reglerna för
färdtjänsten,
11. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att hemspråksstödet skall
upphöra,
12. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att en väntjänstmodell skall
organiseras bland de över en miljon medborgare som får
ersättning från samhället och bedöms kunna hjälpa till.

Stockholm den 25 januari 1994

Claus Zaar (nyd)

Leif Bergdahl (nyd)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (24)