Öppen redovisning av arbetsgivaravgifterna

Motion 2004/05:Sk378 av Lena Adelsohn Liljeroth (m)

av Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om redovisning av arbetsgivaravgifterna på förtryckta deklarationsblanketter och slutskattebesked.

Motivering

För att skattesystemet skall fungera krävs att medborgarna har en grundläggande lojalitet med systemet. Detta gäller oaktat syn på skattesystemets utformning och nivåer. Givetvis kan överträdelser beivras, men det går inte att bygga ett skattesystem utan medborgarnas acceptans.

Genom att skattesystemet är transparent och begripligt bevaras medborgarnas lojalitet till systemet. Det krävs öppenhet om offentlig utdebitering av skatt och avgifter. Det krävs även öppenhet om offentliga åtaganden, om vad skattepengarna finansierar för verksamhet.

I dag är arbetsgivaravgifterna dolda för löntagarna i Sverige. Avgifterna är exempel på en dold skatt, en skatt som den enskilde inte ser, vare sig vad den kostar eller vad hon eller han faktiskt får för pengarna.

Jag föreslår att arbetsgivaravgifterna skall specificeras på de förtryckta deklarationsblanketterna som Skatteverket skickar ut till alla skattskyldiga varje år. Arbetsgivaravgifterna bör även redovisas på slutskattebeskedet.

Uppgifter på slutskattebesked

Enligt skattebetalningslagen (1997:483) 11 kap. 15 § skall slutskattebesked skickas ut senast den 15 december taxeringsåret. På slutskattebeskedet framgår uppgifter om Skatteverkets beräkning av den slutliga skatten. Enligt betänkande 2003/04:SkU25 tog skatteutskottet ställning för att ytterligare uppgifter inte behövs på slutskattebeskedet. Utskottet var dock samtidigt positivt till att Skatteverket sprider allmän information om arbetsgivaravgifternas och de kyrkliga medlemsavgifternas storlek och hur de beräknas. Jag delar utskottet positiva inställning till att Skatteverket sprider information om arbetsgivaravgifternas storlek och beräkning. Men jag anser, tvärtom utskottet, att det vore lämpligt att när utskick till alla skatteskyldiga ändå sker, även informera om arbetsgivaravgifterna. Arbetsgivaravgifterna, som är knutna till den skattskyldiges lön, är varken en frivillig avgift eller en avtalsmässig fråga mellan parterna på arbetsmarknaden utan en avgift som arbetsgivare enligt lag är skyldiga att betala. Avgifterna är ur dessa aspekter snarlika inkomstskatten.

Uppgifter på deklarationsblanketter

Frågan om vilka uppgifter som anges på Skatteverkets förtryckta blanketter skall enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter regeringen eller den myndighet som regeringen beslutar om att fatta beslut om. Jag anser att arbetsgivaravgifterna även skall redovisas på blanketterna och att regeringen bör ta ansvar för att så blir fallet.

Stockholm den 30 september 2004

Lena Adelsohn Liljeroth (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)