Öppenhet för Riksbanken

Motion 2000/01:Fi202 av Karin Pilsäter och Lars Leijonborg (fp)

av Karin Pilsäter och Lars Leijonborg (fp)
Förslag till riksdagsbeslut
1. Riksdagen beslutar att det i riksbankslagen införs en bestämmelse om
offentliggörande, efter möjlighet till viss fördröjning, av direktionens
protokoll.
2. Riksdagen beslutar att det i riksbankslagen införs en bestämmelse om
offentliga utfrågningar i riksdagens utskott.
Motivering
Sedan den första januari 1999 har Sveriges Riksbank en oberoende
ställning. Under den tid som gått sedan dess har Riksbankens öppenhet
och den penningpolitiska debatten ökat. Det är bra. En oberoende
riksbank förutsätter en livaktig penningpolitisk debatt, i vilken även
företrädare för regering, riksdag och riksbank kan delta.
Folkpartiet liberalerna var tillskyndare av Riksbanksreformen. Dock
menade vi redan då att öppenheten borde tillförsäkras genom en regel om
offentliga protokoll från direktionens sammanträden. Riksbankens direktion
har sedan valt att på eget initiativ offentliggöra protokollen, med viss
fördröjning. Det är bra. För att säkerställa denna ordning för framtiden bör
den nu tillämpade praxisen införas i Riksbankslagen.
Det vore även bra att få riksdagens rätt att avhålla utfrågning med
representanter för Riksdagen stadfäst. I Riksdagsordningen regleras allmänt
formerna för sådana utfrågningar, men ingen regel finns som garanterar
allmänhetens insyn genom offentliga utfrågningar, ej heller om Riksbankens
skyldighet att delta.

Stockholm den 2 oktober 2000
Karin Pilsäter (fp)
Lars Leijonborg (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (5)