Örebro län, – förnybart, miljöteknik och logistik

Motion 2012/13:N311 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)

av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
S7096

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om förnybar vindkraft, solenergi, bioenergi och nya jobb i Örebro län.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över behovet av satsningar på miljöteknikbranschen.

  3. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om mer gods på järnväg.1

  4. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att investeringar i vägar kombineras med att stimulera användning av fordon som drivs förnybart.1

1 Yrkandena 3 och 4 hänvisade till TU.

Motivering

Utmaningen att hejda planetens klimatförändringar är stor, både den politiska utmaningen och den faktiska vetenskapliga. Nya rön visar att riskerna för allvarligare klimateffekter orsakade av människans utsläpp av växthusgaser är större än forskarna tidigare trodde.

Världen står inför en stor omställning. Vissa länder i världen har insett att den som snabbast sätter i gång omställningen vinner konkurrensfördelar. Idag är andra länder snabbare än Sverige på att anpassa sin ekonomi och sitt näringsliv.

Miljöteknikbranschen är central aktör i ett framåtsyftande arbete, där svenska företag finns i framkant kan svenska lösningar efterfrågas utomlands. De riktigt stora framtida exportmöjligheterna finns inom områdena förnybar energi och energieffektivisering. Här har Sverige hög kompetens, och efterfrågan av miljöteknik på världsmarknaden är större än någonsin. Det finns en stor potential för framväxten av nya jobb i Sverige och i Örebro län om dessa företag får rätt förutsättningar att utvecklas. De mindre företagens satsningar på forskning och utveckling behöver stärkas så att nya jobb kan komma till. Satsningar på pilotanläggningar där nya lösningar kan prövas i större skala är av yttersta vikt. Samverkan stärker svenskt näringsliv på världsmarknaden.

Mycket bra naturliga förutsättningar finns i Sverige för förnybar energi med vår goda tillgång på vind, vatten, sol och skog. I Örebro län finns ett växande engagemang för vindkraft, solenergi och bioenergi. Här finns medvetna satsningar för nya jobb, i flera delar av länet. Men mer kan göras för att driva på utvecklingen och för att skapa fler nya jobb i landet och länet. Vi tror att framtiden kommer att innebära betydligt fler små anläggningar som producerar el. Solceller fungerar lika bra i Sverige som på andra ställen. De genererar visserligen el kortare tid på vintern men desto längre på sommaren. Men för att få verklig fart på solenergin behövs stöd till investeringar för installation och inköp av alla typer av nätanslutna solcellssystem. Därutöver menar vi att det är hög tid att genomföra en lagändring som möjliggör nettodebitering.

Vindkraften står inför ett kommersiellt genombrott i Sverige och så också i Örebro län. Vindkraftens decentraliserade struktur har gynnat ett utspritt ägande i form av andelar i vindkraftskooperativ. Omkring en tiondel av den svenska vindkraften ägs idag i denna form. Det är positivt, inte minst då den kan bidra till en ökad lokal förankring av vindkraften. Denna ägarform hotas idag av att Skatteverket belägger försäljning av el till andelsägare med uttagsskatt. Vi menar att detta problem måste lösas för att hålla igång takten i vindkraftspotentialen och för att bidra till lokal förankring. Vi kan bara konstatera att den förnybara energin har mycket stor potential att byggas ut under lång tid framöver.

Örebro län är ett logistiklän och spelar som sådant en stor roll för näringsliv och invånare i hela landet. Sverige behöver ett logistikinriktat Örebro län, för säkra kommunikationer också i en grön framtid. Mer gods behöver gå på järnväg och fler måste kunna välja kollektivtrafik. I detta är arbetet med Citybanan oerhört viktigt. Men framförallt handlar det om att se till att redan befintlig järnväg nyttjas bättre och effektivare. Det är effektiva investeringar för snabbare transporter för både gods och människor och som i överskådlig framtid kan korta res- och transporttider. Men järnvägen löser inte ensamt alla transportbehov. Vägtrafiken kommer även framgent att ha en andel av transportarbetet. Den framtida vägtrafiken behöver vara långsiktigt hållbar, med avseende på såväl hälsa och säkerhet som miljö.

Vi kan inte ta oss an framtiden utan att tillse att fordonen som trafikerar våra vägar drivs förnybart. De senaste årens utveckling av motorer och fordon som helt eller delvis drivs förnybart är positiv, men går ännu för långsamt. En avgörande förutsättning är att nybilsförsäljningen av miljöbilar ges förutsättning att växa. Ytterligare drivkraft för fler fordon som drivs förnybart är ökad tillgång på biogas. Då måste förutsättningar skapas för att få till stånd en snabbt ökad produktion. Med tydligare system för framtiden skulle landsbygdsföretags intresse för investeringarna i biogas öka vilket både ger ökad lönsamhet för lantbruket, ökad produktion av förnybar energi och minskad användning av handelsgödsel.

Den som är först, som har det största omvandlingstrycket på hemmaplan får företag med bäst konkurrenskraft, störst exportinkomster och flest jobb. I stället för att importera olja och gas kan man investera i egen energiproduktion och teknikutveckling.

Det är hög tid att ta nya initiativ för att ställa om Sverige. En hållbar utveckling för ett bra liv för alla kan bara vara trovärdig om den paras med minskade utsläpp.

Stockholm den 4 oktober 2012

Matilda Ernkrans (S)

Eva-Lena Jansson (S)

Håkan Bergman (S)

Lennart Axelsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (4)