Öresundsregionen

Motion 2004/05:N434 av Luciano Astudillo m.fl. (s)

av Luciano Astudillo m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att arbetet för att undanröja de kvarvarande hindren för Öresundsintegrationen påskyndas och intensifieras.

Motivering

Öresundsregionen är en fantastisk region med enorma utvecklingsmöjligheter. Skåneregionens tillväxtmöjligheter är en tillgång för hela Sverige och säkrar välfärden i hela landet om vi tillåts bidra mer. Trots att vi redan kan se frukterna av den ökade integrationen mellan Danmark och Skåne finns en oerhörd utvecklingspotential som inte utnyttjas fullt ut. Vi skånska socialdemokratiska riksdagsledamöter är angelägna om att arbetet för att undanröja de kvarvarande hindren påskyndas och intensifieras.

Öresundsregionen växer

Öresundsregionen är redan en av Sveriges viktiga tillväxtmotorer. Företagsklimatet är gott, vilket avspeglar sig i en beräkning från Svenskt Näringsliv som visar att Skåne 2003 hade en tillväxt på 3 procent. En rapport från Øresundsinstituttet konstaterade att Öresundsregionen står för 28 procent av den samlade dansk-svenska ekonomin. Den senaste konjunkturnedgången har i Öresundsregionen i jämförelse varit mindre märkbar än i de två länderna i sin helhet.

Men tillväxten kan stimuleras ytterligare och arbetstillfällena kan bli avsevärt fler. Under de två första åren efter Öresundsförbindelsens tillkomst ökade sysselsättningen i regionen med ca 40 000 personer. För en tioårsperiod fram till 2008 väntas sysselsättningen öka med 4, 9 procent eller med 82 000 personer. Sysselsättningen väntas öka mest på den svenska sidan.

En region flätas samman

Den gynnsamma utvecklingen för Skåne hänger förstås delvis samman med att Öresundsbron skapat nya förutsättningar för samarbete och integration.

Öresundsbron öppnade sommaren 2000 och sedan 1999 har antalet personer som reser över Öresund ökat med 30 procent. Antalet resor över Sundet uppgick år 2003 till 26 830 000, en ökning med 850 000 resor på bara ett år. Tågresorna över bron stod för 21 procent, fordonsresorna över bron för 35 procent och färjan Helsingborg-Helsingör för resterande 44 procent av det totala antalet resor. För den största ökningen stod fordonstrafiken över bron under perioden 2002-2003.

Sedan bron öppnades har också pendlingen över Öresund ökat betydligt. Den helt övervägande delen av dem som arbetspendlat bor på den svenska sidan och reser till arbeten på den danska sidan. År 2003 uppskattades ca 6 000 personer ha arbetspendlat från Skåne till Själland. I andra riktningen låg pendlingen på ca 200 personer. Detta är dock på väg att ändras. Idag är exempelvis var fjärde förfrågan till arbetsförmedlingen (AF Öresund) om arbete i Sverige från en dansk, för tvåår sedan var det en på tjugo.

Också antalet studenter som pendlar blir fler. Den ökade studiependlingen sker dock från ganska låga nivåer. Studenterna ska ses som en nyckelgrupp för integrationen och kan på sikt bidra till att stärka banden mellan länderna.

Den svåra bostadssituationen i Köpenhamnsregionen och de lägre boendekostnaderna i Skåne har inneburit att flyttningarna från Danmark till Skåne fortsätter. De uppskattades uppgå till 2 700 personer år 2003. Omvänt flyttade 1 100 från Skåne till Danmark, där den största andelen var återflyttare.

Öresundsregionen kan bli Nordens centrum för företagens nordiska aktivitet, menar Öresundsinstitutet. Öresundsregionen har nämligen flera fördelar: Företagen kan rekrytera både svenskar och danskar och regionen har goda förbindelser, bland annat en internationell flygplats. Men fortfarande går företagens integration och samverkan långsamt även om en stigande trend av nyetableringar och uppköp noterats. Det ökade samarbetet har nu börjat ge resultat i ökad handel över Sundet. Sedan 1998 har antalet danskägda företag i Skåne tredubblats.

Den institutionella integrationen har också tagit fart. Öresundskommittén, Öresund Science Region, Öresundsuniversitetet, Copenhagen Malmo Port, Øresundsinstituttet Öresundsregionens Arbetsmarknadspolitiska Råd med flera är exempel på gränsöverskridande organisationer, institutioner och samarbete.

Kvarvarande hinder

Det nya skatteavtalet mellan Sverige och Danmark är mycket välkommet. Det kompenserar delvis för den skevhet som den gamla skatteuppgörelsen på området innebar samt bidrar till att förverkliga visionen om en mer integrerad arbetsmarknad.

Vi får signaler om att att regeringen vill ändra skattereglerna igen. Denna gång på ett sätt som riskerar att drabba framför allt danska sundspendlare på ett orimligt sätt. Innan detta görs bör en rejäl översyn av en eventuell förändring göras med syftet att stimulera Öresundsregionen, inte tvärtom.

Kännedomen om det nya avtalet är redan idag stort bland regionens invånare och många tror att det kommer öka sannolikheten att man söker arbete eller flyttar till andra sidan Sundet. Det nya skatteavtalet får dock inte leda till att regeringen slår sig till ro. Även om integrationen går framåt, samtidigt som det på båda sidor om Sundet arbetas med att förenkla och förbättra inte minst informationen för dem som önskar pendla, kan mycket mer göras.

Öresundsbron trafikeras idag huvudsakligen av Öresundståg på sträckan Helsingör -Köpenhamn-Kastrup-Malmö/Helsingborg/Kalmar/Kristianstad. Tågen går tre-fyra gånger i timmen och körs både som enkla tågset och dubbelkopplade, vilket ger en kapacitet på ca 2 115 passagerare per timme. Detta väntas öka till en maximal kapacitet på 2 820 passagerare per timme. En så tät trafik kan dock ställa krav på utbyggnad i delar av systemet, då man i praktiken redan idag upplever flaskhalsproblem på bangårdarna mellan Kastrup och Köpenhamn.

Det råder i det närmaste full integration vad gäller kostnader för företag, vilket innebär att företag idag kan handla på den sidan Sundet där priserna är mest fördelaktiga. Däremot har utvecklingen inte varit lika gynnsam för konsumenterna. Alltjämt är kostnaderna för att ta sig över Sundet för höga, vilket gör det svårt att få ekonomi i att handla på den billigare sidan.

Det är inte möjligt att helt harmonisera skattelagstiftningen, men mycket mer kan göras för att få mer likvärdiga regler. Även om integrationen av arbetsmarknaden går relativt långsamt så tyder olika prognoser på att det finns en enorm potential. Skulle de båda ländernas regelverk harmoniseras skulle detta kunna innebära att pendlingsrelationerna mellan sydvästra Skåne och Själland förändras på ett påtagligt sätt. Man beräknar att det skulle kunna öka till ca 40 000 resor med kollektivtrafik över Sundet per dag, av dessa skulle ca 8 500 vara arbetspendling med start på den svenska sidan och ca 2 000 med start på den danska sidan.

Antalet studenter som studerar på "andra sidan Sundet" har potential att öka avsevärt. Här krävs en rejäl kraftsamling för bättre samordning och förbättrad information om båda ländernas utbildningsmöjligheter. I framtiden kan just dessa unga människors nätverk, kunskap och erfarenhet vara strategiskt viktiga för ökad integration på arbetsmarknaden och i näringslivet.

På de områden där harmonisering inte är möjlig måste det finnas lättillgänglig och korrekt information om regler och system. Regeringen har under flera år, bland annat i samarbete med regionala och lokala intressenter, stött de olika informationsinsatser som byggts upp. Men fortfarande är samspelet och samarbetet mellan olika system och myndigheter otillräckligt. Informationsinsatser och samarbetet mellan berörda myndigheter måste öka kommande år för att verkligen ta tillvara den potential som finns i regionen samt för att ytterligare underlätta för de enskilda.

Stockholm den 29 september 2004

Luciano Astudillo (s)

Christer Adelsbo (s)

Anders Bengtsson (s)

Bo Bernhardsson (s)

Kerstin Engle (s)

Christin Hagberg (s)

Kent Härstedt (s)

Inger Jarl Beck (s)

Anita Jönsson (s)

Anders Karlsson (s)

Hillevi Larsson (s)

Britt-Marie Lindkvist (s)

Annika Nilsson (s)

Ronny Olander (s)

Catherine Persson (s)

Göran Persson i Simrishamn (s)

Ulla Wester (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2004-10-05 Hänvisning: 2004-10-14 Bordläggning: 2004-10-14
Yrkanden (1)