Organisationsöversyn av polisen

Motion 2005/06:Ju347 av Jörgen Johansson (c)

av Jörgen Johansson (c)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en organisationsöversyn inom svensk polis i syfte att skapa engagemang och delaktighet i syfte att effektivisera svensk polis.

Motivering

Under 90-talets första hälft fördes en diskussion kring polisens organisation. Effektiviteten inom svensk polis diskuterades och Riksdagens revisorer påvisade i en genomlysning att effektiviteten var besvärande låg. Noteras bör att många av de mindre och medelstora myndigheterna fungerade bra medan de stora myndigheterna inte fungerade tillfredsställande. Följden av debatten blev att länsmyndigheter skapades, alltså stordriftstanken skulle lösa problemen. Följden har blivit att koncentrationen av poliser till länscentren har blivit markant och övriga bygder utarmats på poliser. Den större numerären av poliser i de större orterna har inte medfört att problemen försvunnit utan resultatet förefaller ha blivit att alla bygder har problem inom polissektorn i landet. Osökt framkommer frågan om problemen löses med fler poliser eller om det är en genomgripande organisatorisk förändring som erfordras. I det historiska perspektivet bör en bedömning kunna göras av vad som gått bra respektive gått snett. Förmodligen bör myndighetsnivån vara oförändrad samtidigt som fördelarna i de mindre och medelstora f.d. myndigheterna tas till vara. Det talar för inrättandet av ett antal självstyrande områden, inom varje myndighet, där decentralisering av beslut och ansvar gör att motivation och initiativ i det dagliga polisarbetet stimuleras. En sådan organisation ställer krav på såväl polismannen, polisledningen som kamraterna inom organisationen. Alltså en fråga om att alla bryr sig om den arbetsuppgift man har att lösa, en inriktning som många i dag saknar inom svensk polis. I exempelvis Stockholm lades ett antal myndigheter samman. Om det lyckats eller ej talar för sig själv. En uppdelning av Stockholms polismyndighet skulle exempelvis innebära att fem självstyrande områden skapas. Tanken är att genom engagemang, delaktighet och tydligt ansvar öka polisens effektivitet. Det är alltså en fråga om att skapa en organisation med ett tydligt ledarskap samtidigt som den enskilde polismannen blir synlig i massan. En översyn av organisationen inom svensk polis är nödvändig för att skapa den framtoningen. Detta bör ges regeringen till känna.

Stockholm den 27 september 2005

Jörgen Johansson (c)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)