Orienterarsjukan

Motion 1992/93:So451 av Lennart Brunander och Karin Starrin (c)

av Lennart Brunander och Karin Starrin (c)
Under senare år har svensk idrott skakats av tragiska
dödsfall, elitorienterare har plötsligt dött. Det har i de allra
flesta fall inträffat i samband med träning eller tävling, när
vederbörande har utsatt sig för en maximal ansträngning.
Bland orienterare i Sverige känner vi till 15 fall av plötslig
oväntad hjärtdöd. Detta har skett sedan 1979, men det är
först under de senaste åren som man har sett ett samband
mellan de olika dödsfallen. Reaktionen har varit mycket
stark både bland allmänhet och framförallt bland de aktiva.
Orienteringsförbundet har rekommenderat tränings- och
tävlingsstopp för alla orienterare. Det är endast hårt
tränade idrottsutövare som drabbats. Hittills har det inte
kunnat konstateras att några motionärer drabbats.
TWAR en infektionssjukdom
TWAR har kommit att bli ''öknamnet'' på en helt nyligen
upptäckt mikroorganism och är en form av klamydia.
Förkortningen står för Taiwan Acute Respiratory Infection.
Det kommer från att TWAR först konstaterades i Taiwan
och därefter i USA. Det var 1989 som man första gången
identifierade TWAR, som en tredje känd typ av klamydia.
I regel ger TWAR upphov till luftvägsinfektioner med
halsont, heshet, luftrörskatarr och även lunginflammation.
Först på senare tid har det visat sig att den också angriper
hjärtmuskeln med hjärtmuskelinflammation som följd.
Detta är inte vanligt men får tragiska följder när det
inträffar.
Ovisshet om orsak och möjlighet att förebygga
Orienteringsförbundet har tävlings- och träningsförbud
för elitorienterare och det berör helt naturligt även övriga
som är aktiva orienterare och säkert även andra
idrottsutövare. En osäkerhetskänsla som är otäck att ha
både för den aktive idrottaren, anhöriga och för alla oss
andra också.
Hittills har man inte fått fram de svar som man söker så
intensivt. Stora ansträngningar görs men tillgängliga medel
är allt för knappa. Det har skickats ut en
enkätundersökning till 2500 aktiva med uppmaning att
uppsöka läkare för en enkel hälsoundersökning och ett
TWAR-test. Därutöver har Akademiska sjukhuset startat
en infektions- och hjärtutredning bland över 200
orienterare. På det här sättet försöker man att med de
begränsade resurser man har, finna sätt att förebygga och
kunna identifiera personer som löper risk att drabbas.
Samhällets ansvar
''TWAR-epidemin'' har drabbat enskilda människor
mycket grymt, en hel idrottsgren har drabbats hårt.
Enskilda idrottsutövare vet inte hur man skall göra, man
har tävlingsstopp och träningsförbud från sitt förbund. Men
för ambitiösa idrottsutövare är det påfrestande att gå och
vänta. Frestelsen kan bli för stor att träna i alla fall, med
resonemanget att det drabbar inte mig.
De insatser som gjorts är bra men inte tillräckliga. Nu
krävs att samhället tar sitt ansvar för människors hälsa och
gör de undersökningar som behövs för att hitta lösningen
och svaren på alla frågor. Vi anser att de medel som krävs
för undersökningar, forskning och uppföljning måste ställas
till idrottens och sjukvårdens förfogande för att lösa
TWAR-mysteriet. Enligt vår mening är det bråttom,
riksdagen bör omgående besluta att erforderliga medel
ställs till förfogande.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen begär att regeringen omgående vidtar
åtgärder och tillskjuter medel för att lösa frågetecknen
kring TWAR.

Stockholm den 21 januari 1993

Lennart Brunander (c)

Karin Starrin (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (2)