Östeuropahandel

Motion 1993/94:U814 av Lena Öhrsvik m.fl. (s)

av Lena Öhrsvik m.fl. (s)
Den pågående demokratiska och ekonomiska
utvecklingen i Östeuropa kan, åtminstone på längre sikt, ge
en ny marknad för svenskt näringsliv. Företagen i Kalmar
län har, med sin geografiska närhet, goda förutsättningar att
skapa nya affärskontakter i synnerhet med Polen och de
baltiska staterna men även med andra delar av det gamla
Sovjetunionen. Redan i dag har ett flertal affärskontakter
etablerats, i första hand i Polen.
För att kunna genomföra vanliga kommersiella affärer
med dessa nya marknader ställs näringslivet inför många
problem. Det kan krävas många kontakter under längre tid,
lagstiftningen är inaktuell eller under förändring,
konvertibel valuta saknas osv. Den ännu osäkra politiska
situationen medför också stora risker. Detta innebär, att
både tid och ekonomiska resurser måste tas i anspråk för
olika kontakter och utredningar. Dessa och andra problem
är särskilt besvärliga för de mindre och medelstora företag,
som helt dominerar näringslivet i Kalmar län. För dessa
företag kan problemen och frågorna bli så många och stora,
att man helt avstår från att pröva en bra affärsidé.
En stor hjälp för dessa företag skulle vara tillgång till
någon form av riskkapital/mjuka lån, att användas under ett
inlednings-
och utredningsskede av en affärskontakt. För att
underlätta för företagen borde detta riskkapital kunna
förmedlas lokalt av länsstyrelsen.
Vissa affärsidéer har ofta inslag av biståndsprojekt. Det
kan t.ex. gälla arbetsmiljö, yttre miljö, infrastruktur,
boende och utbildning. Kalmar län skulle, med sin
industristruktur, kunna medverka när det gäller tillverkning
av småhus och jordbruksmaskiner. Detta skulle ge bostäder
och mat för t.ex. de baltiska staterna och samtidigt viss
sysselsättning i svensk industri. Inom miljöområdet kan
länsindustrin hjälpa till med utbyggnaden av reningsverk
och sophantering. I de fall sådana projekt inte kan
genomföras på vanlig affärsmässig grund, borde
biståndsmedel kunna användas.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om tillgång till riskkapital vid affärer
i Östeuropa,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om användningen av biståndsmedel.

Stockholm den 25 januari 1994

Lena Öhrsvik (s)

Stig Alemyr (s)

Bengt Kronblad (s)

Krister Örnfjäder (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (4)