Överförbarhet av universitetsmeriter

Motion 1997/98:Ub406 av Bertil Persson (m)

av Bertil Persson (m)

Längs den kommande järnvägslinjen Kristianstad-Lund-Malmö-Köpenhamn-Roskilde växer nu ett virtuellt universitet med 130 000 studenter fram. Det är angeläget att i denna forsknings-och utbildningsmiljö finns möjlighet för en fri rörlighet för studenter och forskare. Härvid måste universitetsmeriter vara fritt överförbara mellan de olika lärosätena om denna stora resurs skall kunna utnyttjas optimalt.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs

att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen anförts om nordisk överförbarhet av universitetsmeriter.

Stockholm den 25 september 1997

Bertil Persson (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

statustext: Ärendet är avslutat Inlämning: 1997-10-06 Hänvisning: 1997-10-10 Bordläggning: 1997-10-10

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)