Övergivna fordon utmed motorvägarna

Motion 2006/07:T323 av Jan Ertsborn (fp)

av Jan Ertsborn (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att övergivna fordon på och utmed motorvägarna omedelbart ska forslas bort.

Motivering

Utmed våra motorvägar och för all del även utmed andra vägar står numera alltsomoftast övergivna fordon, i de flesta fall äldre personbilar, många säkert stulna och sedan övergivna. Antalet förefaller ha ökat under senare tid.

Gällande regler säger att polisen äger rätt att beordra flyttning av fordon endast om det är uppställt på sådant sätt att det utgör en omedelbar trafikfara. Om så ej är fallet åligger det Vägverket att fatta beslut om flyttning av fordonet. Sådana beslut fattas då först efter utredning om varför fordonet hamnat på platsen och vem som är ägare samt, om ägare påträffas, denne beretts tillfälle att själv omhändertaga fordonet. Det säger sig självt att detta tar tid.

Under tiden som Vägverket utreder står fordonen kvar utmed motorvägen och föranleder att andra bilister stannar för att se om någon olycka nyss inträffat eller om man på något sätt kan hjälpa till. Detta innebär att andra fordon stannar på motorvägen eller vägrenen, vilket är förbjudet och förenat med stora faror för olyckor. Det är alltså inte bara de övergivna fordonen i sig som kan medföra olyckor utan allt som händer däromkring. Ofta förekommer det att fordonen blir utsatta för plundring och skadegörelse, vilket i sig kan leda till miljöproblem när olja eller bensin rinner ut från bilvraken. Dessutom är ju förekomsten av bilvrak utmed motorvägarna en nedskräpning i naturen som måste åtgärdas.

Det har inträffat flera trafikolyckor, några med dödlig utgång, som en följd av att en övergiven personbil lämnats kvar i avvaktan på Vägverkets utredning och åtgärder. Trots att polisen bedömt att någon omedelbar trafikfara inte föreligger kan den övergivna personbilen utgöra ett väsentligt störningsmoment i den snabba och intensiva trafiken på framför allt våra motorvägar.

Det finns starka skäl till varför det är förbjudet att stanna fordon på och utmed motorvägarna. Det finns också mycket starka skäl till varför det är förbjudet för personer att gå eller uppehålla sig på eller utmed motorvägarna. Varför skall då övergivna fordon lämnas kvar under flera dagar – eller kanske veckor – utmed motorvägarna och föranleda att andra bilister i strid mot gällande bestämmelser stannar och går av sina fordon för att i vällovligt syfte se om någon behöver hjälp.

I lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall finns reglerat hur en flyttning skall gå till, vilken utredning som skall göras och bilägarens skyldigheter att betala kostnaderna för flyttningen m.m. Det skulle vara en enkel sak att tydligt föreskriva att övergivna fordon på och utmed motorvägarna omedelbart skall flyttas och att polisen är den som beslutar härom.

Fordonens rätte ägare, om sådan anträffas, skall naturligtvis få tillbaka sitt fordon och åtgärden att flytta detta kan absolut ej vara mer ingripande mot fordonsägaren än att detta måste tolereras. Trafiksäkerheten måste gå i första hand. Ett särskilt tillägg i lagen om rätten att flytta övergivna fordon på och utmed motorvägarna bör därför snarast införas.

Frågan om övergivna fordon har aktualiserats flera år i rad, vilket tydligt visar att behov av förändringar föreligger. Att som trafikutskottet angivit vänta på en utvärdering är inte acceptabelt. Det har hänt tillräckligt med olyckor och incidenter i trafiken för att motivera ett kraftfullare ingrepp beträffande dessa övergivna fordon, som i många fall är stulna och övergivna av tjuven. Det skall dock i objektivitetens namn framhållas att det förefaller ha kommit till stånd ett snabbare omhändertagande av övergivna fordon utmed E 6 genom Halland, som är den motorväg undertecknad färdas mest på.

Stockholm den 30 oktober 2006

Jan Ertsborn (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)