Översättning av EG-domstolens domar

Motion 1991/92:U701 av Lars-Erik Lövdén och Kurt Ove Johansson (s)

av Lars-Erik Lövdén och Kurt Ove Johansson (s)
EG-domstolen har en central roll inom EG. Domstolen
tolkar fördragen och kontrollerar att beslut av lagkaraktär,
vilka kommissionen och rådet tagit, är juridiskt riktiga.
Domstolen handlägger också tvister mellan kommission och
medlemsstat, mellan medlemsstater och mellan EG:s egna
institutioner samt ger utlåtanden om avtal. I processer i
nationell domstol är domstolen i vissa fall skyldig att
inhämta förhandsutlåtande av EG-domstolen. Även
enskild person kan anföra besvär över beslut som fattats av
EG om dessa berör honom personligen.
Domstolens beslut tar över nationell rätt. De är
prejudicerande och bidrar till att en europeisk rätt utbildas
gemensam för medlemsländerna.
Med ett EES-avtal kommer ca 1 400 rättsakter, på så sätt
de tolkats av EG-domstolen, att införlivas i svensk rätt. Ett
EG-medlemskap innebär att hela EG-rätten införlivas. EG-
domstolens prejudicerande domar kommer naturligtvis då
också att vara styrande för rättstillämpningen.
En särskild databas för EG-rätt har upprättats inom EG.
Den omfattar ca 150 000 dokument och innehåller rådets
och kommissionens beslut av lagkaraktär och domstolens
prejudicerande domar.
Ett arbete har inletts med att till svenska översätta de
rättsakter som innefattas i EES-avtalet. Däremot har inget
beslut fattats om översättning av EG-domstolens
prejudicerande domar. Detta är enligt vår uppfattning en
stor brist. Domstolens domar har stor betydelse för
lagtillämpningen och en översättning av dessa bör därför
ske. Ett EG-medlemskap understryker ytterligare
betydelsen av detta. Regeringen bör snarast ta initiativ till
att en översättning kommer till stånd.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om översättning av EG-domstolens
domar.

Stockholm den 27 januari 1992

Lars-Erik Lövdén (s)

Kurt Ove Johansson (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 1992-01-27 Bordläggning: 1992-02-06 Hänvisning: 1992-02-10
Yrkanden (2)