Översättning av ideella organisationers dokument

Motion 2008/09:U233 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om översättning av ideella organisationers rapporter.

Motivering

Andra halvåret 2009 är Sverige ordförandeland för EU. Då har vi möjlighet att driva på i de frågor vi tycker är viktiga, inte minst när det gäller att lyfta upp kvinnors och funktionshindrades situation ytterligare. Ideella organisationer gör i detta och flera andra frågor som är viktiga för Sverige ett viktigt och gediget arbete, i form av undersökningar, rapporter och liknande.

Det är angeläget att deras arbete uppmärksammas och att även andra länders regeringar och medborgare har möjlighet att ta del av deras arbete. Men det mesta av deras arbete finns idag enbart dokumenterat på svenska. Att möjliggöra en översättning skulle vara ett både betydelsefullt och konstruktivt bidrag till såväl det europeiska som det internationella arbetet för att stärka kvinnors rättigheter och för att driva de funktionshindrade kvinnornas situation under ordförandeskapet samt förstärka organisationernas eget arbete.

Ett problem i sammanhanget är att dessa ideella organisationer ofta har ont om pengar. Ofta söker de pengar hos olika bidragsgivare, men flera av dessa, som Allmänna arvsfonden, vars statuter idag inte medger att medel anslås för översättning.

Organisationer som inte har egna medel är naturligtvis alltid i underläge i liknande situationer. Därför är det angeläget att vi tittar över vilka möjligheter samhället har att ta ett gemensamt ansvar för att översätta viktiga dokument inför Sveriges ordförandeskap.

Stockholm den 29 september 2008

Carina Hägg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-10-02
Yrkanden (1)