Översyn av böterna för smuggling och brott mot privatinförsellagen

Motion 1999/2000:Ju724 av Thomas Julin och Kia Andreasson (mp)

av Thomas Julin och Kia Andreasson (mp)
Inflödet av illegal alkohol och tobak är ett uppmärksammat problem.
Införseln av illegal tobak var också en anledning till att riksdagen ansåg
sig vara tvungen att sänka tobaksskatten. Det finns nu också krafter som
vill sänka skatten på alkoholen för att motverka den illegala
försäljningen.
Vi tror inte på skattesänkningar som ett medel att möta brottslig
verksamhet. Brott skall bemötas med insatser från polis och tull. Brottslig
verksamhet varken kan eller skall ett samhälle försöka konkurrera ut genom
sänkta priser.
Den illegala alkohol och tobak som strömmar in i landet från EU och från
tredje land måste bemötas med förbättrad gränskontroll och ingripande mot
försäljningen i landet. Det är inte bara viktigt att samhället ingriper mot de
stora ligorna utan att man också ingriper mot småhandlarna. Det är ju de som
möjliggör att större partier kan spridas. Totalt sett står säkerligen
småhandlarna för en väsentlig del av den illegala handeln. Jämsides med att
stora partier alkohol och tobak kommer in i landet med långtradare så
fungerar många av våra hamnar fortfarande som försäljningsställen för den
här sortens varor.
Många av dem som gör sina inköp i hamnarna, som tar med sig extra
kvantiteter från en utlandsresa eller som köper de här varorna när de månglas
ut vid större arbetsplatser ser inte den här illegala verksamheten i dess helhet
utan ser bara sin egen lilla del i det hela. Ett par limpor eller ett par
flaskor
uppfattas inte som något brott. När man ser på straffsatserna för ringa
varusmuggling eller brott mot privatinförsellagen är det lätt att förstå att
många medborgare inte kan se det som något större fel att köpa några illegala
flaskor alkohol eller några limpor cigaretter.
Några exempel:
Det är 150 kronor dyrare när du glömmer att betala i parkeringsautomaten
än vad det kostar i böter om du bryter mot privatinförsellagen och tar in 3
liter sprit eller tre limpor cigaretter för mycket.
Det är 100 kronor dyrare att parkera bilen för nära en korsning än vad
böterna kostar om du för in 6 liter sprit eller 7 limpor cigaretter för mycket.
Böterna för varusmuggling är något högre, men det är ändå 100 kronor
dyrare att parkera bilen för nära en korsning än vad det kostar att smuggla 3
liter sprit eller 5 limpor cigaretter.
Genom straffsatserna talar samhället om för medborgarna hur allvarligt
man ser på olika brott eller förseelser. Med de jämförelser vi gjort kan man
inte göra en annan tolkning än att samhället uppfattar småskalig illegal
verksamhet när det gäller alkohol och tobak som något försumbart.
Vi anser att den småskaliga illegala införseln av alkohol och tobak skall
ses som del i den större brottsligheten på det här området. Vi föreslår därför
att straffsatserna för den här sortens förseelser och brott ses över och sätts
till
en nivå som visar att samhället ser allvarligt på den illegala införseln och
hanteringen av alkohol och tobak.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om förbättrad gränskontroll,1
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om ingripande mot illegal alkohol och tobak i
landet, 1
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i
motionen anförts om en översyn av straffsatserna för införsel och
hantering av illegal alkohol och tobak.

Stockholm den 4 oktober 1999
Thomas Julin (mp)
Kia Andreasson (mp)
1 Yrkandena 1 och 2 hänvisade till SkU.


Elanders Gotab, Stockholm 1999
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1999-10-05 Hänvisning: 1999-10-12 Bordläggning: 1999-10-12
Yrkanden (6)