Översyn av högskolelagen

Motion 1993/94:Ub693 av Rune Rydén och Bo Arvidson (m)

av Rune Rydén och Bo Arvidson (m)
Högskolelagen (kap 4. s. 6 och 7) föreskriver att
högskolans avskiljandenämnd kan avskilja en student från
utbildning om det på någon av tre olika grunder kan
bedömas ''föreligga en påtaglig risk att studenten kan
komma att skada annan person eller värdefull egendom
under utbildningen''.
Det vore angeläget att som ett kriterium för avskiljande
också väga in vad högskoleutbildningen leder till.
Avskiljandenämndens bslut borde också kunna grundas på
om det är fråga om en ren yrkesutbildning och om det gäller
yrken där den studerande kan bedömas utgöra en risk i sin
yrkesutövning. Vi tänker i första hand på utbildningar som
leder till vårdyrken samt lärarutbildningar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen hos regeringen begär en översyn av
högskolelagen.

Stockholm den 25 januari 1994

Rune Rydén (m)

Bo Arvidson (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)