Översyn av kassaregisterlagen

Motion 2017/18:657 av Gunilla Nordgren (M)

av Gunilla Nordgren (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om nödvändigheten av att det skyndsamt sker en översyn av lagen om kassaregister och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Sedan den 1 januari 2014 gäller lagstiftningen om krav på kassaregister även för torg- och marknadshandel men Skatteverket har utfärdat allmänna råd om undantag i enskilda fall. I de råden anges att Skatteverket kan medge undantag om skattekontrollen kan ske tillförlitligt utan kassaregister eller om viss skyldighet är oskälig.

Skatteverket anger dock inte i sina råd vad oskäligheten skulle kunna bestå av och tycks hittills i olika prövningar av oskälighet inte heller ha beaktat tekniska problem när det gäller användning av kassaregister utomhus. Kraven på elsäkerhet för utomhusbruk uppfylls inte av kassaregistertillverkarna.

Skatteverket har inte gått med på undantag, men i minst ett fall har ärendet gått till domstol som gett den sökande rätt, fallet rörde sig om att det inte fanns tillgång till el. Det råder således en osäkerhet om tillämpningen av lagen, vilket är ännu ett skäl till en översyn.

Sedan lagstiftningen beslutades har det framhållits från företrädare för torg- och marknadshandlare att det inte är möjligt att skaffa certifierade kassaregister som är godkända för användning utomhus. Många torg- och marknadshandlare har köpt in kassaregister som inte uppfyller Elsäkerhetsverkets krav i fråga om användning utomhus. Arbetsmiljöverket har dessutom reagerat på de säkerhetsrisker som användning av kassaregistren utomhus kan innebära. Knallar och torghandlare tvingas av lagen använda utrustning som inte är tillåten för utomhusbruk. Förutom att olycksrisken ökar gäller inte garantier och försäkringar.

Skatteutskottet valde att avslå min tidigare motion (2016/17:1524) med hänvisning till att finansminister Magdalena Andersson i en interpellationsdebatt tidigare angett att Skatteverket kan medge undantag från kassaregisterkravet bl.a. om en viss skyldighet av tekniska orsaker är oskälig. Den som inte är nöjd med verkets beslut kan överklaga till förvaltningsdomstol, enligt finansministerns besked. Utskottet valde därmed att dela finansministerns bedömning och utgå från att regeringen följer utvecklingen, men var inte berett att föreslå att bestämmelserna om kassaregister ska ses över.

Skatteverket har vid förfrågningar om dispens från kravet på kassaregister på grund av att godkända kassaregister för utomhusanvändning inte kunnat levereras, avvisat möjligheterna till undantag trots att det i många fall just är utomhus som marknader och torghandel äger rum. Detta är ohållbart, och det måste därför skyndsamt ske en anpassning till verkligheten. Om man inte gör det riskerar en gammal tradition med marknader att försvinna helt. Trots att Skatteverket nu utreder vilka nya tekniska lösningar som kan bli aktuella framöver, behöver en översyn av kassaregisterlagen ske skyndsamt. Det bör ges regeringen till känna.

Gunilla Nordgren (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-09-29 Granskad: 2017-09-30 Hänvisad: 2017-10-13
Yrkanden (1)