Översyn av lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn

Motion 2009/10:Sf272 av Lars Tysklind (fp)

av Lars Tysklind (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn, vilken begränsar rätten till änkepension om äktenskapet ingåtts innan mannen fyllt 60 år.

Motivering

Stora förändringar har skett i samhället de senaste femtio åren. Det som kan vara relevant i detta sammanhang är t.ex. att jämställdheten mellan män och kvinnor har ökat liksom att medellivslängden har höjts väsentligt. Diskriminering av bl.a. äldre i arbetslivet är förbjuden och diskrimineringen av äldre kommer att breddas till ytterligare områden.

Att både män och kvinnor bibehåller sin hälsa och lever allt längre innebär också nya relationer och ingående av äktenskap allt högre upp i åldrarna. Bestämmelser som styr rätten till änkepension finns i lagen om efterlevandepension och efterlevandestöd (SFS 200:461) som trädde i kraft den 1 januari 2003. I 6 kap. 2 § står följande:

En änka som är född år 1944 eller tidigare och som vid utgången av år 1989 samt även vid tidpunkten för dödsfallet var gift med den avlidne har rätt till änkepension om antingen äktenskapet vid tidpunkten för dödsfallet hade varat minst fem år och ingåtts senast den dag då den avlidne fyllde 60 år eller den avlidne efterlämnar barn som också är barn till änkan.

En änka som är född år 1945 eller senare har rätt till änkepension om hon har varit gift med den avlidne från utgången av år 1989 till dödsfallet samt dessutom

1. vid utgången av år 1989 antingen äktenskapet hade varat minst fem år och ingåtts senast den dag då mannen fyllde 60 år eller mannen hade barn som också var barn till kvinnan, och

2. något av de i 1 angivna villkoren var uppfyllt även vid dödsfallet och vid varje tidpunkt mellan utgången av år 1989 och dödsfallet.

Redan 1971, i SOU 1971:19 Familjepensionsfrågor m.m., föreslogs att denna sextioårsregel skulle tas bort. Detta genomfördes dock aldrig, vilket också speglar dagens lagstiftning.

Med den samhällsutveckling som jag berört ovan finns det nu anledning att se över aktuell lagstiftning ytterligare en gång och stryka den regel som innebär att äktenskapet måste ha ingåtts innan mannen fyllt 60 år.

Förändringen är klart begränsad och påverkar ett begränsat antal människor, men för dessa kan det vara mycket viktigt inte minst för att kunna försörja sig själva.

Stockholm den 2 oktober 2009

Lars Tysklind (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-02
Yrkanden (1)