Översyn av LAS

Motion 2016/17:1114 av Anette Åkesson (M)

av Anette Åkesson (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över turordningsregeln i lagen om anställningsskydd för att minska inlåsningseffekter och därmed bidra till en bättre fungerande arbetsmarknad för alla parter och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Idag är det arbetsmarknadens parter som ansvarar för att arbetsmarknaden fungerar på ett bra sätt. Det finns ett undantag: LAS, lagen om anställningsskydd, som är tänkt att skydda arbetstagare vid uppsägningar och avskedande, är en lag och som sådan är det regeringen som lägger förslag på förändringar och riksdagen som fattar beslut.

Det finns en hel del kritik mot LAS, bland annat gällande turordningsreglerna i 22 §. Unga och utlandsfödda kan ha svårt att komma in på arbetsmarknaden. Men det finns även en inlåsningseffekt hos de som arbetat länge. Det finns många som stannar längre än de skulle vilja på grund av att de inte vill byta jobb för att de på den nya arbetsplatsen hamnar sist i en eventuell turordningslista. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför dem med kortare anställningstid. Denna regel kan därför på olika sätt förhindra en optimal matchning.  

Visserligen finns det flera undantag i turordningsregeln och kollektivavtalen kan åsidosätta dem men för en enskild arbetstagare utgör de ändå ett effektivt hinder att söka och byta jobb till ett som kanske passar bättre. Förhandlingar för att fastställa turordningslista inleds först när en aktuell situation uppstår, inte vid anställning.

En möjlighet att förbättra funktionssättet är att man öppnar upp LAS för möjligheten att företag kan förhandla med berört fackförbund om vilken plats i turordningen en nyanställd ska få redan i anställningsskedet, att det blir en del av förhandlingspaketet tillsammans med lön, tillträdesdatum och liknande. Det innebär att företag får fler sökande till ett jobb med rätt kvalifikation samtidigt som de med mångårig erfarenhet från andra arbetsplatser vågar söka dem.

En sådan förändring av LAS skulle innebära att fler vågar söka nytt jobb, att både arbetstagare och arbetsgivare blir nöjdare då matchningen blir bättre liksom därför även arbetsmarknaden fungerar bättre. När flexibiliteten ökar gynnas även indirekt unga och utrikes födda som har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden

Anette Åkesson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Arbetsmarknadsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-03 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)