Översyn av redovisningslagen

Motion 2015/16:833 av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)

av Mathias Tegnér och Serkan Köse (båda S)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över redovisningslagen och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den grundläggande kompetensbestämmelsen i 2 kap. 1 § kommunallagen innebär att kommuner kan engagera sig i markinnehav och anläggningar inom en annan kommuns område för exempelvis vägtrafik och eldistribution förutsatt att dessa anordningar behövs för den egna kommunen. Det innebär att en kommun kan exempelvis kan vara medfinansiär i en annan kommuns anläggning endast av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller dess medlemmar och som inte skall handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan.

Bestämmelsen uttrycker bland annat den så kallade lokaliseringsprincipen som innebär att kommunens kompetens inte upphört helt vid kommungränsen. Det anses således inte vara något som hindrar att en kommun engagerar sig i markinnehav och anläggningar inom en annan kommuns område för exempelvis vägtrafik, flygtrafik och friluftsliv, förutsatt att dessa anordningar behövs för den egna kommunen. 

Problemet som uppstår i sådana fall är att om en kommun väljer att vara medfinansiär i en annan kommuns anläggning som inte handhas enbart av staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan kan inte detta tas som en avskrivningsbar investering utan måste tas som en resultatpost.

I den kommunala redovisningslagen har man öppnat upp för att kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur får behandlas som en investering, men den specialregeln gäller inte medfinansiering av annan kommuns anläggning. Lagen om kommunal redovisning innehåller en del bestämmelser om just bidrag till infrastruktur (5 kap. 7 §) dock omfattar bestämmelsen bara bidrag till byggande av väg, järnväg och allmän farled som staten ansvarar för. Infrastruktur som andra kommuner svarar för täcks inte av denna möjlighet. Detta kräver i så fall en översyn av lagen för möjligheterna till kommuner att vara medfinansiärer i andra kommuners anläggningar.

Med anledning av finansieringsfrågan av bussterminalen i Katarinaberget vid Slussen kan således inte en kommun betala en del av terminalen för stödja den kommun som ansvarar för kostnaderna. Detta eftersom kommunen inte får ta kostnaden som en avskrivningsbar investering utan måste ta det som en resultatpost. Denna bestämmelse begränsar således kommuner som vill och kan vara medfinansiärer för att ge stöd åt kommuner som vill genomföra byggnation av en anläggning trots att detta gynnar kommunen som vill ge stöd.

Mathias Tegnér (S)

Serkan Köse (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Finansutskottet

Händelser

Inlämnad: 2015-10-02 Granskad: 2015-10-02 Hänvisad: 2015-10-13
Yrkanden (1)