Översyn av reseavdragen

Motion 2014/15:353 av Lotta Finstorp (M)

av Lotta Finstorp (M)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att göra en översyn av reseavdragen.

Motivering

Det är hög tid att det görs en ordentlig utredning över dagens regelverk för reseavdrag. Detta har föreslagits tidigare av ett antal statliga utredningar och myndighetsrapporter. Effekterna av reseavdragens utformning påverkar resandet, lokalisering av bostäder och arbetsplatser samt energianvändningen och klimatutsläppen. Dagens reseavdragsregler gynnar arbetspendling med bil framför kollektivtrafik. Nio av tio som gör reseavdrag reser till arbetet med bil. Reseavdragets effekter på lokaliseringen är tydlig.

Det finns indikationer på att dagens regelverk för reseavdrag medför ett omfattande fusk. Detta har inneburit uteblivna skatteintäkter på uppemot 30 procent av statens kostnader för reseavdraget, enligt rapporten Reseavdrag och slopad förmånsbeskattning av kollektivtrafikbiljetter – Effektiva styrmedel som ger önskad effekt? som WSP tog fram på uppdrag av Energimyndigheten 2012.

Tidsvinstregeln, om att spara två timmar på att arbetspendla med bil, är svår att kontrollera, vilket lett till ett stort antal felaktiga avdragsyrkanden. Tas denna tidsvinstregel bort och baseras reseavdraget istället på avståndet mellan arbetsplatsen och bostaden skulle bil, cykelåkning och kollektivtrafik behandlas lika. En modell med ett avståndsberoende reseavdrag, liknande den som används i Norge, ökar kollektivtrafikresandet och minskar möjligheterna att fuska.

Jag föreslår därför att en översyn av dagens reseavdragssystem genomförs och att en utredning tillsätts om ett avståndsberoende och färdmedelsneutralt reseavdrag, som inte favoriserar bilen och behandlar bilåkande, cykling och kollektivtrafik lika.

.

Lotta Finstorp (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-05 Granskad: 2014-11-05 Hänvisad: 2014-11-12
Yrkanden (1)