Översyn av skatteregler för lantbrukare

Motion 2016/17:3153 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en översyn av skatteregler som berör svenska lantbrukare, inklusive en jämförelse med konkurrerande länder, och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Jordbruksnäringen omfattar drygt 68 000 företag och strax under 180 000 personer, enligt statistik från Jordbruksverket (2013). Det är en viktig näring som skapar jobb, inte minst på landsbygden, och som bidrar till hög svensk livsmedelskvalitet. Näringen möter många stora utmaningar, inte minst genom ökad internationell konkurrens. Därför måste vi ständigt vara beredda att ompröva politiska beslut för att säkerställa att företagen har bästa möjliga förutsättningar.

Alliansregeringen tillsatte en utredning med uppdrag att utreda förutsättningarna för en livskraftig jordbruksproduktion. I mars 2015 presenterade den så kallade Konkurrenskraftsutredningen sitt slutbetänkande. Utredningen hade två uppgifter: dels att belysa konkurrenskraften och dels att ta fram förslag till en strategi och åtgärder.

I det första delbetänkandet som utredningen levererade, Tillväxt och värdeskapande. Konkurrenskraft i svenskt jordbruk och trädgårdsnäring (SOU 2014:38), redovisas den svenska jordbruksnäringens konkurrenskraft och jämförs med olika länder. Utredningens slutbetänkande, Attraktiv, innovativ och hållbar – strategi för en konkurrenskraftig jordbruks- och trädgårdsnäring (SOU 2015:15), slår fast att statens roll främst är att skapa goda förutsättningar genom att skapa villkor och regler som är i paritet med konkurrentländerna. Utredningens slutbetänkande föreslår en strategi och åtgärder för att öka konkurrenskraften.

Konkurrenskraftsutredningen har utrett och jämfört jordbruksnäringens konkurrenskraft med andra länder. Det är en viktig del i arbetet med att stärka svensk jordbruksnäring. I direktiven för utredningen slås fast att skatteområdet ligger utanför utredningens ansvarsområde. Samtidigt konstaterar utredningen att beskattningen av olika produktionsmedel är en faktor som i hög grad påverkar jordbruks- och trädgårdsnäringens konkurrenssituation. Även kostnaden för arbetskraft har stor betydelse för att näringen ska kunna växa.

Att ha fungerande och konkurrenskraftiga villkor är mycket viktigt, framför allt inom en näringsgren där den internationella konkurrensen ökar. Därför behöver Konkurrenskraftsutredningen kompletteras. Skatters utformning och nivåer har en inverkan på konkurrenskraften hos olika näringar. Skatterna kan i många fall vara kostnadsdrivande för den enskilde näringsidkaren. Utredningen föreslår att beslut om nationella produktionsskatter ska föregås av en analys av hur konkurrenskraften påverkas.

För att få en mer komplett bild över vad som behöver förbättras är det viktigt att skattebördan för svenska lantbrukare jämförs med skattebördan för lantbrukare i andra länder och därmed sätts i ett internationellt perspektiv. Skattebördan är en del av konkurrenskraften, och därför behöver de svenska skatteregler som berör svenska lantbrukare ses över.

Maria Malmer Stenergard (M)

Helena Bouveng (M)

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Anette Åkesson (M)

Jörgen Warborn (M)

Maria Abrahamsson (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-10-05 Granskad: 2016-10-05 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (1)