Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Motion 2009/10:T245 av Barbro Westerholm (fp)

av Barbro Westerholm (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att förutsättningarna för parkeringstillstånd för rörelsehindrade bör ses över.

Motivering

Många personer med rörelsehinder har den senaste tiden fått avslag på sina ansökningar om förnyat parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det är personer som tidigare under lång tid har varit beviljade ett sådant tillstånd. Bakgrunden är att det har utvecklats en strängare syn på vem som ska beviljas parkeringstillstånd, främst tillstånd för passagerare. Kommunerna har velat stävja ett missbruk av parkeringstillstånd som man tycker sig ha observerat. Men den nya strängare praxisen missar dock helt målet. Möjligheterna att missbruka parkeringstillstånd har inte minskat och resultatet har istället blivit att personer med omfattande rörelsehinder och stort behov av parkeringstillstånd nekas detta. Inte minst gäller detta familjer som har barn med rörelsehinder.

Den nuvarande tolkningen av trafikförordningen (1998:1276) medför bland annat att barn med omfattande rörelsehinder ska släppas av vid destinationen och vänta där medan föraren (oftast en förälder) parkerar bilen på annan plats. Transportstyrelsens tolkning av förordningen är att passageraren ska vara värnlös för att kunna beviljas parkeringstillstånd för rörelsehindrade. I praktiken innebär detta att exempelvis föräldrarna till minderåriga med rörelsehinder, t.ex. med Duchennes muskeldystrofi, som är en progressiv och mycket allvarlig muskelsjukdom, nekas parkeringstillstånd.

En minderårig med ett omfattande rörelsehinder förväntas alltså vara ensam i en obekant miljö under en obestämd tid medan föräldern försöker hitta en parkeringsplats, något som ofta är mycket svårt i våra stadsmiljöer.

Detta kan inte ha varit syftet med parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Det som är mest anmärkningsvärt är att denna strängare praxis inte heller på något sätt kommer åt användningen av förfalskade och missbrukade parkeringstillstånd.

Därför bör regeringen skyndsamt se över bestämmelserna om parkeringstillstånd för rörelsehindrade så att friheten för barn med rörelsehinder och deras föräldrar inte inskränks i onödan. Detta bör ges regeringen tillkänna.

Stockholm den 1 oktober 2009

Barbro Westerholm (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-01
Yrkanden (1)