Patentansökningar på engelska

Motion 2000/01:L803 av Carina Hägg (s)

av Carina Hägg (s)
Förslag till riksdagsbeslut
Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen
anförs om kravet på engelska vid patentansökningar.
Motivering
En uppfinnare har alltid rätt att lämna in sin internationella ansökan till
PCT (Patent Co-operation Treaty) på svenska. Det innebär att
beskrivningen av uppfinningen i ritning och text med mera kan vara på
svenska. Ansökningsblanketten är dock på engelska. Efter PRV:s första
granskningsrapport fordras emellertid en engelsk översättning eftersom
patentet skall kunna läsas i ett internationellt sammanhang.
Översättningen bekostas av patentsökaren.
Ett internationellt patent ger skydd för uppfinningen utanför Sverige. Ett
patent är dessutom alltid offentligt, det vill säga det skall kunna läsas av
uppfinnare och företag. Engelska har blivit det naturliga språkvalet i detta
sammanhang. Men det betyder självklart inte att det är ett lika naturligt
kommunikationsspråk som modersmålet för alla som önskar ansöka om
patent.
Det finns många exempel på hur kravet på engelska upplevs som ett hinder
för att gå vidare med en uppfinning till produktion. Därför bör en översyn ske
i syfte att undanröja de hinder som bristande språkkunskaper kan innebära vid
patentansökningar. Översynen kan ske inom ramen för det svenska
medlemskapet i PCT och EPC, European Patent Convention.

Stockholm den 2 oktober 2000
Carina Hägg (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Lagutskottet

Händelser

Inlämning: 2000-10-05 Granskning: 2000-10-11 Hänvisning: 2000-10-11 Bordläggning: 2000-10-11
Yrkanden (2)