Patentintrångsförsäkring för svenska innovationer

Motion 2012/13:N308 av Margareta Cederfelt och Annicka Engblom (M)

av Margareta Cederfelt och Annicka Engblom (M)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om patentintrångsförsäkring för svenska innovationer.

Motivering

I dag finns det ingen hjälp från staten till innovatörer om ett storföretag gör patentintrång på deras uppfinningar, trots att intrång på ett patent är ett åtalbart brott. Om det sker kan patentägaren uppmana den som gör intrång att upphöra med intrånget. Om den uppmaningen inte följs kan patentägaren välja att vidta åtgärder eller att lämna det därhän. Om patentägaren väljer att inte vidta åtgärder förloras möjligheten att tjäna pengar på innovationen eftersom det i praktiken är omöjligt att konkurrera med ett storföretag. Dessutom går de pengar till spillo som lagts ut på patentansökan och årsavgifter, samt de investeringar som gjorts för att färdigställa produkten och marknadsföra den.

Om patentägaren väljer att vidta åtgärder handlar det om att väcka talan i en civilrättslig process. Innan stämning inlämnas till domstol måste patentägaren noggrant undersöka det rättsliga läget och värdera möjligheterna till framgång då det finns ett stort antal fallgropar på vägen, samt bedöma risken för eventuell fortsättning av den rättsliga processen. För det behövs professionell hjälp och rådgivning samt en möjlighet att klara de stora kostnader som en civilrättslig process kräver.

En enskild innovatör har med mycket få undantag ingen möjlighet att värja sig mot ett storbolags försök att stoppa, skada eller ta över en innovation. Resultatet blir att innovatören som drabbats av patentintrång bedömer att det i praktiken är omöjligt att stämma den som gör patentintrång inför domstol, inte minst på grund av risken för stora kostnader. Denna bedömning tvingas man göra även när intrånget är tämligen uppenbart, vilket är ett hot mot det svenska innovationsklimatet och därmed i förlängningen även mot framtidens arbetsmarknad.

Det finns en fara i att stora företag tar lätt på att göra patentintrång på andras innovationer just på grund av att de vet att uppfinnaren oftast inte har något ekonomiskt skydd. Om staten skulle ställa sig på den brottsutsatte innovatörens sida och erbjuda både professionell och finansiell hjälp i en rättslig process skulle med stor sannolikhet företag tänka till ordentligt innan de överväger ett patentintrång. Bara vetskapen om att uppfinnaren har skydd skulle minska antalet patentintrång. Att ha ensamrätt till sina produkter är ett av de viktigaste stegen för att bygga upp ett framgångsrikt företag.

Stockholm den 28 september 2012

Margareta Cederfelt (M)

Annicka Engblom (M)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-04
Yrkanden (1)