Personliga ombud

Motion 2007/08:So361 av Christina Oskarsson och Caroline Helmersson-Olsson (s)

av Christina Oskarsson och Caroline Helmersson-Olsson (s)
s26020

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att se över möjligheterna att ge även andra grupper med liknande behov som psykiskt funktionshindrade tillgång till personligt ombud.

Motivering

I samband med psykiatrireformen infördes en försöksverksamhet med personliga ombud för personer med psykiska funktionshinder. Försöket, som föll väl ut, permanentades. Det innebär att personer över 18 år kan få tillgång till ett personligt ombud under förutsättning att personen i fråga har ett psykiskt funktionshinder med ett omfattande socialt handikapp som innebär stora hinder för att få vardagslivet att fungera.

De personliga ombudens uppgifter är bl.a. att bistå och företräda den enskilde i kontakterna med olika myndigheter och se till att den enskilde får vård, stöd och service utifrån egna önskemål, behov och lagliga rättigheter. Det kan t.ex. vara i kontakter med socialtjänst, vårdinrättningar, offentliga organisationer och andra myndigheter där det personliga ombudet ska stödja den enskilde inför olika ställningstaganden. Positiva resultat har kunnat påvisas på de ställen där man haft tillgång till personliga ombud och behovet av slutenvård inom psykiatrin har minskat.

I dag kan endast personer med långvariga psykiska funktionshinder komma i fråga för att få tillgång till personligt ombud. Men det finns också andra grupper som har liknande behov, t.ex. personer med neurologiska skador. Dessa skulle kunna få en betydligt bättre livssituation om de fick tillgång till personliga ombud. Möjligheterna att ge även andra grupper med liknande behov som de psykiskt funktionshindrade tillgång till personligt ombud bör därför ses över.

Stockholm den 1 oktober 2007

Christina Oskarsson (s)

Caroline Helmersson-Olsson (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialutskottet

Händelser

Inlämning: 2007-10-03 Hänvisning: 2007-10-16 Bordläggning: 2007-10-16
Yrkanden (1)