Persontågtrafiken Mjölby-Motala-Hallsberg

Motion 1992/93:T507 av Sonia Karlsson och Lars Stjernkvist (s)

av Sonia Karlsson och Lars Stjernkvist (s)
Välfungerande kommunikationer är en av de faktorer
som starkt påverkar en regions utveckling. För
Östergötland centralt har ''stråket längs stambanan'' ett bra
kommunikationsläge, för bl.a. Motala är förutsättningarna
betydligt sämre.
Motala kommun är mycket beroende av att
persontågtrafiken upprätthålls på sträckan Mjölby--
Hallsberg, eftersom det är vår länk till stambanan och
övriga Sverige. Dessutom har denna del stor betydelse som
länk mellan Sydsverige och Bergslagen samt mellan södra
och västra stambanan.
De senaste åren har det skett indragningar på sträckan
Mjölby--Hallsberg vilket för Motalas del har inneburit att
kommunikationerna till och från Motala har försämrats.
Från sommaren 1992 har ytterligare neddragning skett
av persontågtrafiken. Med nuvarande spridda turer som
kvarstår kommer resandeunderlaget att försämras
ytterligare inför nästa upphandlingsperiod. Sannolikt
riskerar trafiken att försvinna helt med nuvarande
trafikuppläggning.
Den interregionala trafik som upphandlas av staten bör
om möjligt i större utsträckning anpassas efter de
resandebehov som finns utmed sträckan. Det gäller det
pendlingsbehov som finns framför allt mellan Motala och
Mjölby. Det interregionala resandet har nytta av en sådan
anpassning eftersom resande mot Stockholm och
Sydsverige får tidiga morgonförbindelser, vilket är till stor
fördel för exempelvis konferensdeltagare. Det är även av
stor vikt att kvällsturer finns för att möjliggöra ett
interregionalt resande mot bl.a. Stockholm över dagen.
Skall trafiken på linjen vara livskraftig bör ytterligare ca
2--3 turer upprätthållas vid tidpunkter som är intressanta för
arbetsresor när det gäller hela bandelen. När det gäller
dessa resor finns det en stor pontential av bilresenärer, ännu
fler sedan den senaste bensinprishöjningen, som med bättre
tågförbindelser kan lockas över till tågresande.
Vi motionärer menar att persontågtrafiken på sträckan
Mjölby--Hallsberg kan göras mer attraktiv för resenärerna.
Genom att anpassa tidtabellen till resandebehoven samt
genom aktiv marknadsföring kommer resandefrekvensen
att öka och bandelens lönsamhet att förbättras.
Trafikutskottet uttalade hösten 1992 att sträckan
Mjölby--Hallsberg utgör en viktig förbindelseled mellan
Bergslagen och södra Sverige.
Vi menar att för att trafiken på linjen skall vara
livskraftig så behöver turtätheten ökas. Det behövs ett mer
kraftfullt agerande från regeringens och riksdagens sida för
att upprätthålla denna viktiga förbindelseled.
Sammanslutningen Rail Forum Sweden pekar i sin
rapport ut sträckan Mjölby--Hallsberg som viktig ur
godstrafiksynpunkt och föreslår att den skall byggas ut till
dubbelspår.
Det är naturligtvis den bästa lösningen om linjen
Mjölby--Hallsberg får dubbelspår men då inte endast för
godstrafik. Den samhällsekonomiska vinsten ökar om
upprustningen också finansieras av och görs tillgänglig för
persontrafiken. I väntan på en investering i dubbelspår bör
i första hand ombyggnad ske av 8 km krokig bandel strax
norr om Motala (Stenstorp) samt genom att bygga ut
befintliga mötesplatser på sträckan Mjölby--Hallsberg kan
såväl persontågtrafiken som godstrafiken öka.
Ett annat problem är att upphandlingen av
interregionala resor sker på årsbasis. De för varje år
upphandlade förbindelserna är svåra att marknadsföra för
de resande då risken hela tiden är stor att förbindelserna
dras in kommande trafikår.
För att få fler resenärer till tåget behövs en mer
långsiktig planering som visar att det är en stadigvarande
förbindelse, som gör att exempelvis näringslivet i Motala
kan hävda att det finns bra kommunikationer som ger
utvecklingsmöjligheter i kommunen.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om persontågstrafiken på banan
Mjölby--Hallsberg,
2. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
att upphandling av interregional persontågstrafik på banan
Mjölby--Hallsberg bör gälla för längre period än för ett år.

Stockholm den 14 januari 1993

Sonia Karlsson (s)

Lars Stjernkvist (s)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 1993-01-26 Bordläggning: 1993-02-09 Hänvisning: 1993-02-10
Yrkanden (4)