Placera nya havsmiljömyndigheten i Göteborg

Motion 2009/10:MJ384 av Eva Flyborg (fp)

av Eva Flyborg (fp)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att placera den nya havsmiljömyndigheten i Göteborg.

Motivering

Vid ett besök hos Länsstyrelsen i Göteborg tidigare i höstas fick vi information om att den nya havsmiljömyndighetens placeringsort nu diskuteras. Den nya myndigheten skall enligt uppgift även ta över det nuvarande Fiskeriverkets uppgifter. Fiskeriverket finns för närvarande i Göteborg.

Fiskeriverket, Naturvårdsverket (delvis) och de fem vattenmyndigheterna ska läggas samman till en gemensam myndighet. Detta kommer förhoppningsvis att göra arbetet mer effektivt och fokuserat. Jag anser att placeringsorten skall vara Göteborg. I Göteborg finns redan nu en bred kompetens, inte minst genom alla de som idag arbetar inom Fiskeriverket i Göteborg. Där har man under många år samlat på sig kunskaper och kontaktnät vilka skulle gå förlorade om man förlägger den nya myndigheten till annan ort. Eftersom den nya myndigheten också kommer att få ett utökat och breddat uppdrag kommer också Göteborgs universitet, Chalmers och det marina utbildnings- och företagsklustret på Lindholmen att kunna bidra som samarbetspartner och med spetskompetens.

Inte minst ur synpunkten att vi idag har en mycket skev fördelning av statliga myndigheter och verk är det viktigt att detta förläggs till Göteborg. Stockholm har knappt 130 huvudkontor och Göteborg blott 6. Men det tyng-sta skälet är ändå att här finns den efterfrågade kompetensen och Göteborg kan även erbjuda spännande forskningskapacitet för att kunna agera internationellt och utveckla området vidare.

Inte bara de mer akademiska fördelarna skall ingå vid en bedömning av placeringsort enligt min mening. Även den mer praktiska kunskapen och erfarenheterna är viktiga. Här i Göteborg finns den överlägset största hamnen och en djup kunskap om fiske och hav från de verksamma yrkesfiskarna. Övrig marin infrastruktur kan också vara en stor fördel för Göteborg som placeringsort.

Stockholm den 5 oktober 2009

Eva Flyborg (fp)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)