Platt skatt

Motion 2001/02:Sk246 av Ola Karlsson och Inga Berggren (m)

av Ola Karlsson och Inga Berggren (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om införandet av ett skattesystem med platt skatt.

Motiv för vårt förslag

Nuvarande skattesystem är orättvist, ineffektivt och tillväxthämmande.

Skattesystemet är orättvist genom att det straffbeskattar hårt arbete, genom att det ger stort utrymme för skatteundandragande och genom att det låser in medborgarna i fattigdoms- och arbetslöshetsfällor.

Det är ineffektivt genom att det snedvrider de naturliga motiven att använda produktionsresurserna och genom att det driver på utflyttning av arbetskraft och kapital från Sverige. Dessutom är det orimligt krångligt och svårgenomskådligt.

Skattesystemet är tillväxthämmande genom att det begränsar tillgången till viktiga produktionsresurser och begränsar utvecklingen i näringar som har goda expansionsmöjligheter.

Långsiktigt har skattesystemet skapat människor som misstror sin förmåga att göra egna val och sin förmåga att ta vara på sig själva utan offentlig inblandning.

Detta är i korthet skälen varför Sverige behöver en ny genomgripande reform av skattesystemet. Vi föreslår därför ett nytt skattesystem vars inriktning är baserat på platt skatt och ett generellt lägre skattetryck.

Inriktningen för det nya skattesystemet:

 • Avskaffa nuvarande statliga inkomstskatt.

 • Höj grundavdraget i två steg till 50 000 kr.

 • Avskaffa arbetsgivaravgifter som inte är direkt kopplade till förmåner till ett lika stort värde.

 • Kvarstående del av arbetsgivaravgifterna görs om till egenavgifter.

 • Lägre arbetsgivaravgifter växlas genom en administrativ åtgärd mot högre löner för varje enskild individ.

Resultatet blir ökad rättvisa, minskade fattigdomsfällor och en enkelhet och begriplighet i systemet. Genom det höga grundavdraget får förslaget en låglöneprofil. Denna profil stärks genom att finansieringen bl.a. förutsätter att inkomstbortfallsprincipen i socialförsäkringen ersätts med en grundtrygghet – en ersättningsnivå på 80 procent vid inkomstgränsen 5 basbelopp.

Synpunkter kan framföras som innebär att en platt skatt gynnar höginkomsttagare. Accepterar man att en proportionell skatt är rättvis så är det som lämnas tillbaka vid övergången till en platt skatt bara en beskrivning av hur orättvist nuvarande system är. De pengar som lämnas tillbaka är ju medborgarnas pengar, inte statens!

I paketet bör också ingå:

 • Slopad förmögenhets-, arvs- och gåvoskatt.

 • Eliminering av dubbelbeskattningen på utdelningar och slopande av hushållens skatt på reavinster.

Sverige bör följa exemplet från de flesta andra länder som inte har förmögenhetsskatt. Det är viktigt att göra den förändringen snart och inte vänta till dess att Sverige blir tvunget p.g.a. att kapitalströmmarna från landet blivit alltför stora.

Med dessa förslag reduceras diskrimineringen av inhemskt direktägande kraftigt. Behovet av en sådan förändring är självklar för alla som inte tycker att ägandet ska flyttas ut ur landet eller till olika institutioner. Förslaget innebär dessutom en betydande investeringsstimulans genom att företagens förräntningskrav minskar med nära två procentenheter. Den effektiva skattesatsen på en nyinvestering kan i genomsnitt sjunka från 173 till 40 procent.

Införandet av en platt skatt möjliggör betydande förenklingar för småföretagare. T.ex. skulle de s.k. 3:12-reglerna inte längre behövas. En platt skatt minskar mycket av det krångel som nuvarande system för med sig för småföretagare.

Företagarnas Riksorganisation har i skriften Platt skatt och medborgarmakt i detalj beskrivit hur förslaget om platt skatt kan finansieras. På tio års sikt kan programmet finansieras på följande sätt:

 • Brukaravgifter             20 miljarder

 • Konkurrensutsättning och kundval       36 miljarder

 • Privatisering av affärsverksamhet        14 miljarder

 • Sjuk- och föräldraförsäkring         7 miljarder

 • Arbetsskadeförsäkring           9 miljarder

 • Arbetslöshetsförsäkring och andra arbetsmarknadsåtgärder 15 miljarder

 • Pensioner              20 miljarder

 • Företagsstöd             15 miljarder

 • Budgetöverskott            30 miljarder

 • Summa               166 miljarder

 • Dynamiska effekter på skatteintäkterna      50 miljarder

 • Summa               216 miljarder

Införandet av en platt skatt bör starta nu.

Stockholm den 26 september 2001

Ola Karlsson (m)

Inga Berggren (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Skatteutskottet

Händelser

Hänvisningsförslag: 2001-10-05 Utskottsförslag: 2001-10-05 Granskning: 2001-10-05 Inlämning: 2001-10-05 Hänvisning: 2001-10-11 Bordläggning: 2001-10-11
Yrkanden (1)