Poängkörkort

Motion 2008/09:T233 av Björn Hamilton (m)

av Björn Hamilton (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om poängkörkort.

Motivering

I Sverige har vi en tradition av att arbeta hårt för att uppnå den så kallade nollvisionen samt att få våra vägar så säkra som möjligt. Ett steg för att säkerställa säkrare vägar vore att införa ett system där upprepade förseelser i trafiken leder till ett förlorat körkort. När man erhåller sitt körkort är det laddat med ett visst antal poäng och ett givet trafikbrott motsvarar ett visst antal poäng som sedan dras av för varje tillfälle. När man har begått upprepade trafikbrott och poängen tar slut så förlorar man sitt körkort.

Ett liknande system skulle få som effekt att de som upprepade gånger begår förseelser som i sig inte leder till förlorat körkort till slut förlorar det och det finns därmed incitament att förändra sitt trafikbeteende. Poängen kan återfås mot kompletterande utbildningar eller att under en tillräcklig lång tid vara fri från förseelser.

Liknande system finns i andra länder och i Frankrike märker man av en förändring i trafikanters beteende som i sin tur kan leda till att färre personer blir inblandade i trafikrelaterade olyckor och på sikt sparar både liv och pengar.

Jag anser att möjligheterna att inför ett liknande system i Sverige skall ses över.

Stockholm den 24 september 2008

Björn Hamilton (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2008-09-30
Yrkanden (1)