Poängkörkort

Motion 2009/10:T377 av Björn Hamilton (m)

av Björn Hamilton (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om poängkörkort.

Motivering

I Sverige har vi en tradition av att arbeta hårt för att uppnå den såkallade nollvisionen samt att göra våra vägar så säkra som möjligt. Ett steg för att uppnå säkrare vägar vore att införa ett system där upprepade förseelser i trafiken leder till ett förlorat körkort. När man erhåller sitt körkort är det laddat med ett visst antal poäng, och ett givet trafikbrott motsvarar ett visst antal poäng som sedan dras av för varje tillfälle. När man har begått upprepade trafikbrott och poängen tar slut så förlorar man sitt körkort.

Ett sådant system skulle få som effekt att de som upprepade gånger begår förseelser som i sig inte leder till förlorat körkort till slut förlorar det, och därmed finns det incitament att förändra sitt trafikbeteende. Poängen kan återfås mot kompletterande utbildningar eller att man under en tillräckligt lång tid varit fri från förseelser.

Liknande system finns i andra länder, och i Frankrike märker man av en förändring i trafikanternas beteende som i sin tur kan leda till att färre personer blir inblandade i trafikrelaterade olyckor och på sikt sparar både liv och pengar.

Jag anser att möjligheterna att införa ett liknande system i Sverige skall ses över.

Stockholm den 25 september 2009

Björn Hamilton (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Trafikutskottet

Händelser

Inlämning: 2009-10-05
Yrkanden (1)