Polisen i Östergötland

Motion 2005/06:Ju359 av Stefan Hagfeldt och Gunnar Axén (m)

av Stefan Hagfeldt och Gunnar Axén (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ytterligare resurser till Länspolismyndigheten i Östergötland.

Motivering

Bristen på resurser till polisen är mycket oroande på många håll i landet. Allmänheten är djupt oroad av att så få brott klaras upp. Enligt massmedierna så avskrivs mer än häften av alla inbrott samtidigt som anmälan görs. Arbetsbördan är så stor på polisen att de oftast bara hinner att ägna sig år svåra brott. Detta har fört med sig att många känner sig otrygga och rädda.

Redan för några år sedan framkom det i Östergötland att mer än varannan kvinna var rädd att gå ut själv när det är mörkt. En undersökning visade att sex av tio kvinnor i Östergötland undviker att gå ut ensamma på kvällar och nätter för att de är rädda. Detta är mycket upprörande, eftersom det är en mänsklig rättighet att få vara ute.

För ett par år sedan uppmanade PRO i Norrköping sina medlemmar att bära larm. Enligt PRO så har ett femtiotal pensionärer över huvud taget inte varit ute på ett halvår beroende på rädsla för överfall. P-hus och gångtunnlar är ofta otrevliga ställen som många pensionärer och kvinnor tvekar att använda på kvällar. Många kommuner försöker arbeta med just trygghet och säkerhet. En del i arbetet är att lysa upp prång, så att ingen kan stå i mörkret och gömma sig. Att det finns så få poliser ute bidrar givetvis starkt till otryggheten.

Närpolisreformen byggde när den infördes 1992 på att det skulle finnas en närpolis per tusen innevånare. Förutsättningarna har delvis ändrats men att resultatet skulle bli så magert är inte acceptabelt. I dag finns det exempelvis bara 28 närpoliser i Linköping.

Trenden att polisen centraliserar och därmed minskar sin närvaro i mindre orter i landet har varit tydlig under många år. Nedläggning av polisstationer har blivit vardagsmat i Sverige. Med krympande resurser tvingas polisen att prioritera och då är centralisering den väg som ofta väljs. Detta är inte acceptabelt, polisen måste ha resurser att finnas till för alla medborgare i hela landet.

Ett av de senaste exemplen finns i Finspång. Där har polisstyrkan halverats på tio år och nu tvingas polisen flytta till mindre lokaler. Många befarar att det går med Finspångspolisen som för många andra mindre städer. Först minskas antalet poliser och i dag får de klart mindre lokaler. Nästa steg kan vara centralisering till Norrköping. Då står Finspång utan polisstation.

Enligt prognosen från Polismyndigheten i Östergötland kommer antalet poliser i Östergötland att konstant minska fram till år 2008. Visserligen är antalet anställda poliser i bästa fall konstant på 670 personer, men eftersom de civilanställda beräknas minska, till följd av regeringens ekonomiska åtstramningar, med ett trettiotal personer från 2004–2008 är det de facto en minskning.

När en civilanställd försvinner från polisens organisation är det oftast en utbildad polis som får göra jobbet i stället. På så sätt minskar antalet poliser i verkligheten, även om regeringen har ett intresse att påskina motsatsen.

Vi moderater anser att Östergötland bör ha 900 poliser det vill säga 4,5 % av totalt 20000 poliser. Den 1 januari hade vi 670 poliser men i dag är det bara 650 poliser.

Förhoppningsvis är minskningen tillfällig men den inger oro.

Medborgarna i Östergötland har rätt att kräva att deras behov av trygghet tillgodoses. Målsättningen med brottsbekämpning måste vara att öka enskilda människors rättstrygghet, att bryta brottsutvecklingen och att förbättra uppklaringsprocenten. Alla medborgare måste få känna trygghet. Detta kan inte upprepas för ofta. Vi måste veta att om någon blir utsatt för brott så skall vederbörande också kunna få hjälp av polisen. Enskilda poliser måste också känna att de har samhällets stöd och att samhället är berett att satsa nödvändiga medel för en effektiv brottsbekämpning. I dag är det redan alltför många medborgare liksom enskilda poliser som tvivlar på polisens möjligheter att klara sina åtaganden. Denna utveckling måste brytas.

För att rättstryggheten i landet i allmänhet och i Östergötland i synnerhet skall kunna återställas krävs att polismyndigheten ges de resurser som är nödvändiga för att klara de uppgifter som ålagts dem.

Stockholm den 29 september 2005

Stefan Hagfeldt (m)

Gunnar Axén (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)