Polisens arbete

Motion 2005/06:Ju500 av Berit Högman (s)

av Berit Högman (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behov av översyn och utveckling av polisens arbete.

Motivering

Det är glädjande att regeringen satsar resurser på ett ökat antal poliser i Sverige. Dock saknas det öppna och tydliga kriterier för hur antalet tjänster skall fördelas över landet. Värmland har exempelvis 60 färre poliser än Örebro län. Visserligen är brottsligheten något högre i Örebro enligt statistiken men det förklarar inte den stora skillnaden i antal poliser. Öppna och tydliga kriterier för placering efter utbildning skulle underlätta såväl rekrytering som planering av polisens verksamhet. Det är också bra i ett medborgarperspektiv.

För att få ut så mycket som möjligt av de resurser polisen har så finns en del att göra beträffande polisens uppgifter. Bland annat saknas det ett system för internrevision.

Genom att införa ett system för internrevision skulle man kunna underlätta för såväl polisledning som polisstyrelser i deras svåra men nödvändiga prioriteringsarbete.

Polisens arbetsuppgifter är högst varierande och kravet på dokumentation är omfattande. Trots detta saknas inslag i utbildningen som datorkunskap och ordbehandling. Det är också tveksamt om resurserna används rätt när poliser som är bra på polisiära insatser tvingas lägga sin tid på omfattande administration.

Polisen hjälper ofta till att rädda tamboskap och tamdjur från drunkning. Kostnaderna för dessa insatser kan uppgå till miljontals kronor årligen utan att polisen kan ta ut ersättning. Detta samtidigt som polisen kan ta ut avgifter för insatser vid publika arrangemang t.ex. konserter och fotbollsmatcher. Det här är exempel på frågor som behöver en översyn.

Här saknas det en analys av utfall i förhållande till insats oavsett om man mäter i ekonomiska termer, tillväxttermer eller i termer av samhällsnytta. Det finns säkerligen andra intressenter i vårt samhälle som är bättre rustade att ta hand om djur i knipa och som bör få ta ut ersättning för detta.

För att uppnå en effektiv och bra verksamhet och organisation räcker det inte med att göra saker rätt – man måste få göra rätt saker också!

Stockholm den 27 september 2005

Berit Högman (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)