Polisens resurser i Västerbotten

Motion 1998/99:Ju209 av Anders Sjölund (m) och Åke Sandström (c)

av Anders Sjölund (m) och Åke Sandström (c)
Anslaget till polismakten i Sverige varierar starkt beroende
på länens olika sociala struktur, men också som en följd av
historiska beslut. Fördelat per invånare i riket blir anslaget
för 1998 1089 kronor/invånare.
Variationerna är stora, från 806 kronor för Hallands län, till 1587 kronor
för Stockholm.
Västerbottens län tilldelas 832 kronor per invånare för 1998, medan t.ex.
Norrbottens anslag ligger på 1126 kronor/invånare.
Den mycket låga nivån för Västerbotten har medfört påtagliga problem för
distriktet. Vad gäller personalbemanningen, har personalen minskats från
550 till 470 personer under de senaste två åren. Detta betyder att polisens
möjligheter att bekämpa och förebygga brott i Västerbotten väsentligt har
försämrats de senaste åren.
Det finns motiv till att anslagen mellan de olika länen skiljer i storlek, men
ett län av Västerbottens storlek med de avståndsrelaterade problem som detta
medför, skiljer sig inte markant från exempelvis Norrbotten med 294
kronor/invånare, varför anslagsskillnaden är svårförståelig.
Anslaget till Västerbotten är både orimligt och på sikt farligt.
Brottsligheten i Västerbotten har länge uppvisat en förhållandevis låg nivå,
men det förhållandet bryts nu. Inom de områden som handlar om brott mot
person, våldsbrott och skadegörelse, sker nu en mycket negativ utveckling.
Med allt färre poliser i tjänst blir det viktiga förebyggande arbetet allt
svårare och medborgarnas känsla av otrygghet ökar.
Antalet anmälda våldsbrott de senaste tio åren har ökat med ca 50 procent.
Skadegörelsebrotten uppvisar, framförallt för Umeå, en brant stigande kurva.
Sammantaget innebär situationen i Västerbotten att det relativt gynnsamma
utgångsläget snabbt håller på att försämras. Umeå med över 100 000
invånare uppvisar i dag tendenser som vanligtvis känns igen i storstäderna.
Det allmänna socialpolitiska arbetet måste kompletteras med ett förebygg-
ande polisiärt arbete. För att detta skall kunna bli framgångsrikt och accepta-
belt över hela länet, måste anslaget till polismyndigheten i Västerbotten ökas
och närma sig riksgenomsnittet.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ökade anslag till polismyndigheten i Västerbotten.

Stockholm den 23 oktober 1998
Anders Sjölund (m)

Åke Sandström (c)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)