Polisens resurser

Motion 1998/99:Ju207 av Olle Lindström (m)

av Olle Lindström (m)
En viktig uppgift för samhället är att slå vakt om den
enskildes rättstrygghet. Den negativa utvecklingen på
brottsområdet medför mycket lidande för enskilda
människor, samtidigt som samhället förorsakas höga
kostnader. Detta gäller den enskilde såväl genom direkta
som indirekta kostnader, t.ex. höjda försäkringspremier till
följd av brottsutvecklingen.
Målsättningen med brottsbekämpningen måste vara att öka de enskilda
människornas rättstrygghet, att bryta den negativa brottsutvecklingen och att
förbättra uppklaringsprocenten.
I ett rättssamhälle måste den enskilde medborgaren kunna känna trygghet i
sitt eget hem och på gator och torg. Intrång och övergrepp från såväl enskilda
som det allmänna måste förhindras och beivras.
De kraftiga nedskärningarna inom polisområdet som skett, har medfört
negativa effekter för polisverksamheten och därmed också för rättstrygg-
heten.
Dagligen kan vi läsa i tidningarna, höra i radio och se i TV hur otillräckligt
vårt rättsväsende är. Antalet poliser i tjänst har nu decimerats i en omfattning
som innebär att lag och ordning inte kan upprätthållas på ett tillfredsställande
sätt. Affärsidkare och medborgare säger på fullt allvar att det är meningslöst
att ringa polisen eller att anmäla brott som begås.
Stölder, rån och misshandel är numera vanligt och sker ofta helt öppet.
Förövarna vet att polisens resurser är otillräckliga. Stöldligor härjar, kvinnor
påcyklas medvetet och "någon" tar hand om väskan. I Norrbotten har det
senaste året brotten   anmälda och oanmälda   ökat i en omfattning som inte
är försvarbar om rättstryggheten skall upprätthållas.
Enligt vår grundlag är en av statens viktigaste uppgifter att värna medborg-
arnas rättstrygghet. Riksdag och regering måste ta sitt ansvar för att lag och
ordning skall kunna upprätthållas. Vidare måste poliserna få ökade befogen-
heter.

Hemställan

Hemställan
Med hänvisning till det anförda hemställs
1. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna vad i motionen
anförts om ökade resurser till polisen.

Stockholm den 26 oktober 1998
Olle Lindström (m)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1998-10-28 Hänvisning: 1998-11-03 Bordläggning: 1998-11-03
Yrkanden (2)