Polisens trafikövervakning

Motion 2005/06:Ju302 av Sven Bergström (c) och Ragnwi Marcelind (kd)

av Sven Bergström (c) och Ragnwi Marcelind (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förbättra och effektivisera polisövervakningen i landet med syftet att reducera trafikolyckorna längs våra vägar.

Motivering

En väl fungerande trafikövervakning är avgörande för att kunna minska trafikdöden som varje år skördar mer än 500 liv och tusentals svårt skadade i Sverige. Om bilisterna kunde förmås att alltid respektera hastighetsbegränsningarna, köra nyktra och använda säkerhetsbältet och bra däck skulle sannolikt cirka hälften av alla olyckor genast försvinna.

Det är polismyndigheten som är ansvarig för trafikövervakningen och hur den organiseras för att motverka rattonykterhet, hastighetsöverträdelser och annat som leder till trafikolyckor.

Enligt en studie som presenterades hösten 2004 skulle antalet omkomna i trafiken kunna minska med fler än 50 personer per år om polisens trafikövervakning var lika bra i hela landet som i de bästa länen. Studien baserar sig på data från Vägverkets sju regioner och polisens 21 regionala myndigheter.

Flera län kan bli mycket bättre på detta område. Ett av dessa län är Gävleborgs län som enligt studien är det allra sämsta på två av tre studerade områden. Det gäller rapporterade brott mot nykterhet och bilbältesbrott. Särskilt allvarligt framstår misslyckandet att ertappa de många förare som kör rattonyktra och som under det senaste året fortsatt att förorsaka många allvarliga olyckor, lidande och död.

Enligt vår mening är det angeläget att snabbt ta till vara erfarenheterna från de delar av landet som lyckats bäst med trafikövervakningen och motverkandet av olyckor. Även om en del av skillnaderna kan bero på olika geografiska, ekonomiska och sociala förutsättningar förefaller det ändå som att förbättringspotentialen är mycket stor för bl.a. Gävleborgs län.

Därför bör regeringen anmoda Rikspolisstyrelsen att snarast se över, förbättra och effektivisera trafikövervakningen med särskild inriktning på att lyfta de län som i dag har störst potential till förbättringar.

Stockholm den 26 september 2005

Sven Bergström (c)

Ragnwi Marcelind (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)