Polishögskola i Karlskoga

Motion 2005/06:Ju253 av Sten Tolgfors (m)

av Sten Tolgfors (m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utreda förutsättningarna för inrättande av en fjärde polishögskola i Karlskoga.

Motivering

Polisens rekryteringsproblem är störst på mindre orter och i glesbygd, som i Bergslagen och skogslänen. Det har visat sig att lokal anknytning är en sak som gör det möjligt att rekrytera poliser till mindre orter och landsbygd efter avslutad utbildning. Det är angeläget att både rekryteringen till polishögskolorna och skolornas lokalisering har god regional spridning. Då kan förutsättningarna för små orters polisbemanning förbättras.

Karlskoga borde vara en idealisk plats för inrättande av en ny polishögskola. En sådan utbildning borde passa Karlskogas profil mycket väl, med tanke på det kunnande som finns kring hantering av sprängämnen och närheten till övningsanläggningar för både bilkörning och skytte. I Karlskoga finns en betydande kunskap om säkerhetsfrågor i vid bemärkelse, t.ex. ambulansutbildning. Därför talar mycket för att inrätta en fjärde polishögskola i Karlskoga.

När jag 2002 föreslog att en ny polishögskola skulle lokaliseras till Örebro län menade justitieministern att idén var bra, men ingenting har hittills hänt.

I våras sade Thomas Bodström: ”Det behövs fler orter för att underlätta rekryteringen från hela landet men också för att få poliser i hela landet. I dag har vi exempelvis ingen polisutbildning i Väst- och Mellansverige …”

I ett svar på min skriftliga fråga sade Bodström den 1 juni: ”Dagens polisutbildning som sjösattes 1998 fungerar bra på många sätt men behöver nu utvecklas vidare för att möta samhällets alltmer ökade krav på polisen. Därför kommer jag att ta initiativ till en utredning som får i uppdrag att utvärdera den befintliga polisutbildningen samt lämna förslag på förbättringar bland annat när det gäller innehållet i utbildningen och var utbildningen bör vara placerad i landet framöver.”

I en utredning bör möjligheter och förutsättningar att lokalisera en ny polishögskola till Karlskoga ingå. En polishögskola i Örebro län skulle kunna locka unga människor från Bergslagen och skogslänen att söka till polishögskolan. Här finns också möjlighet att knyta en sådan till Campus Karlskoga och Örebro universitet.

Polisen fattar själv beslut om lokalisering av polisutbildningen, men de redan befintliga förutsättningarna talar för en fjärde polishögskola i Karlskoga.

Stockholm den 21 september 2005

Sten Tolgfors (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)