Polishögskolan i Borås

Motion 2005/06:Ju473 av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)

av Arne Kjörnsberg m.fl. (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en polishögskola i Borås.

Motivering

Genom kraftfulla satsningar har polisens resurser ökat markant och omfattande satsningar på brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete har varit en effekt av detta. Polishögskolan har fått två nya utbildningsorter, Umeå och Växjö, och antalet poliser ökar för femte året i rad.

Trots den ökade satsningen på polisutbildning råder fortfarande brist på poliser och behovet väntas öka då många poliser inom de närmaste åren kommer att uppnå pensionsålder. Inte minst gäller detta i mindre kommuner och på landsbygden. Det polisiära arbetet innebär numera också administrativt arbete som tar mycket tid i anspråk, ett arbete som förr gjordes av civilanställd personal. I och med stora uppsägningar av civilanställd personal på 90-talet behövs ännu fler poliser för att kompensera de civilanställdas arbete.

Vi anser att det finns ytterligare behov av en polishögskola och att den bör placeras i Borås. En polisutbildning förlagd till Borås ligger geografiskt sett väl till för att täcka rekryteringsbehovet av poliser i västra Sverige, med Göteborg som storstad och Borås som andra stad samt många mindre kommuner med omfattande landsbygd. Enbart i Västra Götalandsregionen bor det 1,5 miljoner invånare.

Högskolan i Borås har stor erfarenhet av samverkan med arbetsgivare i utbildningsplanering och genomförande samt integrering av teoretisk och praktisk utbildning.

Högskolan är stark inom ett stort antal kompetensområden som är av intresse för en polisutbildning, t.ex. sociologi och psykologi. Särskilt intressant är biblioteks- och informationsvetenskap eftersom framtida polisiär verksamhet i allt större utsträckning kommer att handla om informationssökning och informationshantering. Samverkan med juridiska institutionen vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet säkerställer den juridiska utbildningen.

Något som har stor betydelse för placeringen av en polisutbildning vid Högskolan i Borås är dennas förmåga att kunna rekrytera studenter med bakgrund från studieovana miljöer och från invandrargrupper samt Högskolans engagemang i mångfaldsfrågor och stöd till skolor i invandrartäta områden. Högskolan i Borås hade också mycket goda förutsättningar för att få polisutbildningen när en bedömning av lärosäten gjordes för ett par år sedan. Förutsättningar som bedömdes som likvärdiga med Växjö universitet där den senast inrättade polisutbildningen lokaliserades.

Samverkan och enighet är viktigt vid etablering av en polisutbildning. Etablering av en polisskola i Borås har vunnit stort stöd hos Polismyndigheten i Västra Götaland, Polisföreningen VG, Västra Götalandsregionen, Borås kommun, SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut samt Göteborgs universitet.

Som synes finns det en mycket stor uppslutning bakom ett förslag att etablera en fjärde polishögskola i Borås.

Stockholm den 28 september 2005

Arne Kjörnsberg (s)

Berndt Ekholm (s)

Ann-Christin Ahlberg (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)