Polisiär närvaro

Motion 2005/06:Ju407 av Raimo Pärssinen (s)

av Raimo Pärssinen (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om polisiär närvaro i kommunerna.

Motivering

Polisen fyller en oerhört viktig samhällsfunktion genom att främst förebygga och bekämpa brott. Tryggheten i samhället är ofta kopplat till polisens synlighet, tillgänglighet och serviceförmåga. För kommunerna är det av stor vikt att det finns närpoliser så att man i samverkan kan arbeta med frågor som trygghetsanalyser, trafikfrågor, förebyggande arbete med ungdomar i den så kallade riskzonen. Lokala brottsförebyggande råd gör goda insatser i många kommuner. Tyvärr kan vi se brister i framför allt inlandet och mindre kommuner.

Värdet av att det finns lokala poliser som dagligen samverkar med övriga lokalsamhället kan inte överskattas, men för få har i dag den möjligheten.

I dag ökar polisens resurser, men fördelningen är inte tillfredsställande. De större städerna rekryterar i stor omfattning medan mindre orter och kommuner får nöja sig med utryckningspoliser som enbart är händelsestyrda. Då finns det ingen möjlighet att bygga upp en samverkan värd namnet, och mycket förebyggande arbete blir ogjort.

Regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag till åtgärder som möjliggör en lokal samverkan i fler kommuner mellan närpolis och kommunala myndigheter.

Stockholm den 28 september 2005

Raimo Pärssinen (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)