Polisutbildning i Skövde

Motion 2005/06:Ju430 av Birgitta Carlsson m.fl. (c, kd, fp, m)

av Birgitta Carlsson m.fl. (c, kd, fp, m)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att nästa etablering av polisutbildning bör förläggas till Skövde.

Motivering

Behovet av fler poliser är stort i Sverige, och antalet utbildningsplatser skall utökas. Då vill vi lyfta fram att Skövde är en utmärkt lokaliseringsort för en ny polishögskola. Det strategiska geografiska läget, kompetensen hos och den utvecklade samverkan som finns mellan Högskolan i Skövde, Statens räddningsverk och Försvarsmakten i Skövde ger unika möjligheter.

Målet måste vara att öka rättsväsendets förmåga och effektivitet – detta för att förhindra och bekämpa brott av olika slag. Den omständighet vi lever med i dag med alltför låg andel uppklarade brott är inte acceptabel. Allmänhetens förtroende för polisen har genom detta sjunkit, och många drar sig för att anmäla begångna brott eftersom så liten andel av brotten leder till att någon brottsling grips. Om vi skall klara av att vända denna samhällstrend behöver fler poliser utbildas.

Den framtida inriktningen på polisutbildningen bör spegla och stödja den alltmer komplicerade yrkesroll som polisyrket utvecklas till. Den samlade kompetensen inom informationsteknik och den breda erfarenheten av tvärvetenskapliga utbildningar där informationsteknik integreras med andra ämnesområden ger Högskolan i Skövde ovanligt goda möjligheter att skapa en polisutbildning med en tydlig informationsteknisk profil. I dag finns Polishögskolan i Solna, Umeå och Växjö. Detta betyder att denna utbildning av naturliga skäl bör förläggas till Västsverige, och då är Skövde en lämplig geografisk placering av nästa polisutbildning. Skövde kan erbjuda förutsättningar för en effektiv polisutbildning i en miljö där samhälle, myndigheter och skolväsende har en tradition av fruktbara samarbeten.

Skövde uppfyller alla de förutsättningar som borde komma i fråga för nästa etablering av polishögskola. Där finns redan en väl fungerande högskola, militära myndigheter med utmärkta övningsfält med både skjut- och sprängplatser i både Skövde och Karlsborg, Räddningsverkets utbildningar, kriminalvårdsutbildning i Mariestad och dessutom goda kommunikationer till och från Skövde.

Stockholm den 29 september 2005

Birgitta Carlsson (c)

Holger Gustafsson (kd)

Christer Winbäck (fp)

Cecilia Widegren (m)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (1)