Polisutbildning till Högskolan i Gävle

Motion 2005/06:Ju320 av Ragnwi Marcelind (kd)

av Ragnwi Marcelind (kd)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att upprätta en strategi för hur rekryteringen av poliser till landsbygds- och glesbygdsområdena skall intensifieras.

  2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att förlägga polisutbildning till Högskolan i Gävle.

Motivering

En fungerande rättsordning är oumbärlig för ett gott samhälle. Rättsväsendet måste utvecklas så att det kan möta morgondagens behov och påfrestningar och garantera medborgarna rättstrygghet i ett internationaliserat samhälle. Nedskärningarna inom rättsväsendet har gått så långt att många ställer sig frågan: Kan man lita på rättsväsendet, lagstiftningen och myndigheterna? Polispatrullerna är för få och väntetiderna för långa. Polisstationer läggs ned eller håller stängt. Utryckningar sker enbart på allvarliga anmälningar och otryggheten ökar.

Den socialdemokratiska regeringen har under flera år anfört att antalet nyutexaminerade poliser har aldrig varit så stort. Vad man inte redovisar är att pensioneringar, långtidssjukskrivningar och läkarintyg på att man inte kan göra yttre eller nattjänstgöring ökar. Poliserna i Sverige är fortfarande alltför få, inte minst i glesbygdsområdena. Detta visar att utbildningstakten måste öka. Vi måste få ett stopp på nedlagda polisstationer, nedlagda närpolisområden och på långa vänte- och utredningstider.

I september 2004 fanns ca 450 poliser i Gävleborgs län. Andelen poliser som är 55 år eller äldre är stor och enligt prognos över personallägets utveckling beräknas omkring 50 poliser gå i pension under 2005. Den höga medelåldern inom poliskåren och pensionsavgångar framöver bidrar till att behovet av nyrekrytering är stort.

I dag är det svårt att rekrytera poliser till landsbygds- och glesbygdsområden. Ett sätt att göra det möjligt att få personer i vårt län att söka till polisutbildningen, och bli kvar i regionen efter avslutad utbildning, vore att låta en del av polisutbildningen läggas ut på Högskolan i Gävle. Jag har i tidigare motioner föreslagit detsamma men då har Socialdemokraternas politik inneburit att det inte går att utbilda vid de vanliga högskolorna. Under år 2005 har justitieministern gjort en omsvängning och låtit meddela att det skulle vara möjligt att lägga ut polisutbildning på befintliga högskolor, något jag välkomnar. Mot bakgrund av Gävleborgs dåliga arbetsmarknad och bristen på poliser i regionen skulle det vara en samhällsbesparing att förlägga polisutbildningen till Högskolan i Gävle.

En polisutbildning i Gävle skulle också göra det möjligt att öka utbildningstakten av poliser utan att för den skull behöva starta ytterligare en ny polishögskola med allt vad det innebär av investeringskostnader. Det skulle ytterligare ge Högskolan i Gävle större möjligheter att fortsätta sin breddning och expansion. Vid högskolan finns i dag 6 institutioner, ca 35 utbildningsprogram och drygt 600 kurser inom ämnesområdena beteendevetenskap, ekonomi, humaniora och samhällsvetenskap, matematik, natur- och datavetenskap, teknik, utbildningsvetenskap och vårdvetenskap. Totalt studerar ca 12 000 studenter vid högskolan. Högskolan i Gävle har snabbare än de mer traditionella universiteten och högskolorna anpassat utbildningarna till marknadens krav och vågat prova nya undervisningsformer, bl.a. olika former av distansutbildning.

Högskolan i Gävle är också genom sin satsning på geografisk informationsteknik och etableringen av GIS-institutet och föreningen Future Position X väl rustad för att genomföra utbildning i användningen av nya tekniska hjälpmedel inom GPS och positionering.

Gävleborgs län har en mycket hög arbetslöshet bland ungdomar och en låg utbildningsnivå. Därför bör särskilda satsningar göras i Gävleborg för att utveckla nya utbildningar som kan ge länets ungdomar varaktig sysselsättning inom viktiga samhällsområden.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag på att det omgående ges möjlighet att förlägga polisutbildning till Högskolan i Gävle.

Stockholm den 22 september 2005

Ragnwi Marcelind (kd)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 2005-10-05 Hänvisning: 2005-10-13 Bordläggning: 2005-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (2)