Politik för global utveckling

Motion 2012/13:U224 av Irene Oskarsson (KD)

av Irene Oskarsson (KD)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att undersöka möjligheten att inom ramen för internationella insatser bekämpa fattigdom, uppfylla åtaganden i klimatarbetet samt främja mänskliga fri- och rättigheter.

Motivering

Fler än en miljard människor lever i yttersta fattigdom. Många saknar mat för dagen och har inte tillgång till rent vatten. Sverige har som rikt land ett ansvar att öka våra ansträngningar för att minska världsfattigdomen. Vi måste ha jordens fattiga i åtanke i allt arbete. Vårt agerande på alla plan och inom alla politikområden ska motverka fattigdom och främja mänskliga fri- och rättigheter. Sveriges politik för global utveckling formulerar en samstämmig politik för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning och syftar till att samla alla politikområden i arbetet mot fattigdom och för mänskliga rättigheter. Det måste även slås fast att alla åtgärder som främjar målen för svensk utvecklingspolitik inte faller inom ramen för utvecklingssamarbetet, annars finns det en risk att andra politikområden börjar nagga biståndet i kanten.

Alla politikområden måste dra åt samma håll. Det är viktigt att se behoven av att satsa på internationella åtgärder inom olika områden för att bidra till att öka människors möjlighet till överlevnad och välstånd. Varje politikområde förväntas och måste ges möjlighet att bära sina egna kostnader för genomförandet av den beslutade politiken. Handelsfrämjande åtgärder, klimatbistånd eller militära internationella insatser skall därför inte konkurrera med det traditionella biståndet trots att de kan och ska bidra till uppfyllelse av utvecklingsmålen.

Stockholm den 2 oktober 2012

Irene Oskarsson (KD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämning: 2012-10-02
Yrkanden (1)