Populärvetenskapliga sammanfattningar av doktorsavhandlingar

Motion 1993/94:Ub610 av Tuve Skånberg (kds)

av Tuve Skånberg (kds)
Ett av den vetenskapliga forskningens större problem är
distansen mellan forskningsfronten och de forskningsrön
som görs där, och den information som når fram till den
intresserade allmänheten. Ett viktigt sätt att möta behovet
av forskningsinformation i populär version är
Forskningsrådsnämndens skriftserie Källa.
Populärvetenskapliga program och tidskrifter bidrar också,
men distansen mellan forskningfronten och allmänheten är
trots allt detta mycket stor.
Ett verkningsfullt sätt att förbättra
forskningsinformationen vore att göra det obligatoriskt att
det i varje nypublicerad doktorsavhandling skulle ingå en
populärvetenskaplig sammanfattning, som också skulle
finnas tillgänglig på databaser.
I särtryck kunde denna populärvetenskapliga
sammanfattning av avhandlingen sedan finnas tillgänglig
t.ex. på bibliotek, i bokhandlar och på gymnasieskolor.
Man kan utgå från att forskarna i de allra flesta fall med
största glädje skulle åta sig att göra den obligatoriska
populärvetenskapliga sammanfattningen, väl medvetna om
att den genom etablerade distributionskanaler i särtryck
skulle nå en stor publik på landets alla stadsbibliotek, i
välsorterade bokhandlar osv. Motivationen att sprida
resultatet av ofta många års möda till flera torde vara stor,
och kostnaden för att nå vidare med forskningsinformation
skulle vara relativt billig, kanske rentav självbärande
genom försäljningen av särtrycken till bibliotek och via
bokhandlar.

Hemställan

Med hänvisning till det anförda hemställs
att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om att obligatoriskt låta varje
doktorsavhandling följas av en populärvetenskaplig
sammanfattning, att också distribueras i särtryck.

Stockholm den 14 januari 1994

Tuve Skånberg (kds)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Utbildningsutskottet

Händelser

Inlämning: 1994-01-25 Bordläggning: 1994-02-08 Hänvisning: 1994-02-09
Yrkanden (2)