Porrklubbar och porreklam

Motion 2006/07:K370 av Sylvia Lindgren och Veronica Palm (s)

av Sylvia Lindgren och Veronica Palm (s)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stoppa den motorburna reklamen för porrklubbar och om lagstiftningsåtgärder mot lokalupplåtelser för sexklubbsändamål.

Motivering

På Stockholms gator kan man, trots åtskilliga uppmaningar, alltför ofta se mindre lastbilar med ljusreklam för porrklubbsverksamhet. Reklambudskapet som porrbilarna för fram upplevs av många människor som kränkande, diskriminerande och starkt provocerande. Porrbilarnas iögonfallande framtoning är i hög grad ägnad att avleda trafikanters uppmärksamhet i trafikmiljön, vilket kan föranleda tillbud och allvarliga konsekvenser. De uppmaningar som reklambilarna ger uttryck för är negativt för Stockholm och hela Sverige. Det är inte ovanligt att man ser porrbilarna cirkla runt hotellen, vilket ger en negativ syn på vårt land. Det är inte förenligt med en jämställd syn på människor.

Utöver det uttryck för en ojämnlik kvinnosyn som denna verksamhet i sig ger uttryck för utgör bilarnas ständiga trafik runt om i Stockholms City en onödig miljöbelastning. Det är hög tid att den offentliga miljön befrias från denna sociala och miljömässiga nedsmutsning.

För att komma till rätta med den motorburna porreklamen torde det inte vara omöjligt att införa regler eller tolka gällande lagrum på ett sådant sätt att verksamheten kan stoppas. Detta kan förhoppningsvis ske genom att motorfordon som endast har till uppgift att vara reklambärare blir tillståndspliktiga.

Beträffande porrklubbarnas verksamhet anser motionärerna att även dessa måste förbjudas. Väl medveten om att detta kan innebära risk för s.k. svarta porrklubbar måste samhället dock vara tydligt med vad som accepteras och inte accepteras.

Det är viktigt att regeringen tar en aktiv roll för att påverka utvecklingen i önskvärd riktning och är med och bekämpar porren och porrklubbarna. Den kvinnobild som sprids av pornografin och porrklubbarna är inte förenlig med den människosyn som bör prägla det offentliga rummet. Därför måste lagstiftningsåtgärder införas mot könsförnedrande reklam och mot lokalupplåtelser för sexklubbsändamål. Med könsförnedrande sexklubbar avses dels verksamhet som direkt diskriminerar eller kränker människor på grund av kön, dels klubbar eller liknande som genom sin verksamhet sprider en förnedrande eller kränkande bild av kvinnor genom t.ex. striptease eller sexuell posering. Till den senare kategorin räknas även videoklubbar och filmvisningar som sprider en förnedrande eller kränkande bild av kvinnor.

Stockholm den 26 oktober 2006

Sylvia Lindgren (s)

Veronica Palm (s)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämning: 2006-10-31 Hänvisning: 2006-11-07 Bordläggning: 2006-11-07
Yrkanden (1)